Kallriga

SkyltLansmansbergetKallriga_AW.JPG
En av entréerna i Kallriga naturreservat. Foto: Anett Wass

Kallriga naturreservat ligger vid kusten sydost om Forsmarks bruk. Området består av en stor och omväxlande innerskärgårdsmiljö där kusten är sönderskuren. Landhöjningen som ständigt pågår skapar många grunda fjärdar, vikar och små sjöar. Kring Kallrigafjärden finns stora arealer betade strandängar och lövrika hagmarker. Längre ut mot kusten är skogen barrdominerad med flera gammelskogar.

I den grunda Kallrigafjärden med alla sina små vikar och öar trivs mängder av fåglar. Under vår och höst rastar flockar av änder, gäss, svanar och tranor. Havsörn ses ofta. Längst ut på Harudden har Upplandsstiftelsen byggt ett fågeltorn som erbjuder en vacker utsikt över fjärden.

På väg till fågeltornet, som ligger vid Harudden i den sydligaste delen av Kallriga passerar man Länsmansberget där man också får fin utsikt över viken.

Skötsel
I reservatet finns 130 ha betesmarker. Den övervägande delen av betesmarkerna har restaurerats under de senaste 10 åren. Många områden var kraftigt igenväxta med sly och gran. Här har omfattande röjningar och avverkningar genomförts. Även om djuren håller efter mycket av vegetationen får återkommande röjningar av sly göras på vissa platser. På Vargudden finns en slåtteräng som årligen slås i början av augusti. Genom den sena slåttern hinner flertalet blommor gå i blom och sätta frön. Slåtterängen har stor betydelse för många insekter t ex fjärilar.

Fågeltornet
För att minska störningarna på fågellivet längs Kallrigafjärdens strandängar och för att underlätta för fågelintresserade besökare har Upplandsstiftelsen byggt ett fågeltorn i Kallriga naturreservat. Tornet som står längst ut på Harudden erbjuder en vacker utsikt över Kallrigafjärdens vikar och öar. Havsörn och fiskgjuse kretsar över tärnor, änder och vadare och från lövskogen bakom tornet hörs många olika småfåglar.

För att komma till fågeltornet följer du bara den rödmarkerade stigen från reservatets parkering och huvudentré (med informationstavlan). Via Länsmansberget, också med utsikt över viken, och Sjöboden, med rastplats, går du 500 m genom den blomrika hassellunden ut på Harudden. Under våren 2009 byggdes spänger över de blötare partierna på stigen.

Undvik att gå på de öppna strandängarna under våren och sommaren då häckande fåglar som rödbena, grågås och tofsvipa håller till här.

Vill du besöka Kallriga?

Läs om smultronstället Kallerö i Kallriga naturreservat och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Kallriga

Areal: Totalt 1215 hektar, varav 408 hektar land.

Syfte: Att bevara ett stycke uppländsk innerskärgård med urskogsartade barrblandskogar, ädellövskogar, strandängar, lövängar och hagmarker samt grunda vikar och sjöar i olika stadier av avsnörning från havet.

Service och information: parkering, skyltar, vandringsstig och fågeltorn.

Markägare: Korsnäs AB, Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000 och fågelskyddsområde.

Den östra delarna av området är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 15/7–15/10. Se röd markering på kartan nedan (karta över hela Kallriga naturreservat).

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över södra delen av Kallriga