Rotskär

fjarilsvandring_pa_Rotskar.jpg
Fjärilsvandring på Rotskär. Foto: Pär Eriksson

Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp och ett välbesökt sströvområde till tätorten Skutskär. Ön, som delvis är bebyggd, har en omväxlande natur med blomrika slåtterängar, strövvänlig tallskog och raviner med lövskog. Ön är uppbyggd av sediment med hög kalkhalt som ger förutsättningar för en örtrik flora och vissa marksvampar. Delar av tallskogen är gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i stort sett orörd. Här växer gråal som annars är ovanlig i länet. På Rotskärs ängar växer slåttergynnade arter som toppjungfrulin, backklöver, darrgräs, solvända och åkervädd. I skogen kan man finna den sällsynta svampen lilaköttig taggsvamp. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som man aldrig tidigare hittat i Sverige, vampyrfjärilen - som ännu har sin enda fasta förekomst i landet här på Rotskär. Bakgrunden till dess spektakulära namn och den spännande historien om hur den upptäcktes kan du läsa här.

Rotskär är ett välbesökt strövområde till tätorten Älvkarleby. Upplandsstiftelsen har av den anledningen tagit fram ett förslag på hur området skulle kunna skyddas och skötas. Området är också ett smultronställe.

Skötsel 
Ängarna i området har restaurerats av Upplandsstiftelsen och sköts genom årlig slåtter i samarbete med kommunen och Rotskärs sommarstugeförening. Även Naturskyddsföreningen och naturskolan har haft verksamhet här och hjälpt till med skötseln av ängarna. 


darrgras_o_brudbrod_Rotskar.jpg

Brudbröd och darrgräs. Foto: Pär Eriksson

lilakottig_taggsvamp_-_1.jpg

Lilaköttig taggsvamp. Foto: Pär Eriksson

vampyrfjaril_-_1.jpg

Vampyrfjäril. Foto: Pär Eriksson


Vill du besöka Rotskär?

Läs mer om området på sidan Naturtips!


Fakta Rotskär

Areal: Området är ca 60 hektar

Service och information: Parkering, eldstad, stigar, infomationsskyltar.

Markägare: StoraEnso, Älvkarleby kommun

Förvaltare: Ängarna sköts av Upplandsstiftelsen. Information och stiga sköts av Älvkarleby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget