Granåsens naturreservat

Granasen_Kvarnkojan3_AW.JPG
Området kring den gamla kvarnkojan är ett populärt besöksmål på Granåsen. Foto: Anett Wass

Om Granåsens naturreservat
I Granåsens naturreservat höjer sig den mäktiga Uppsalaåsen och bildar en brant rygg genom landskapet. Man kan se flera tydliga fornstrandlinjer längs åsens sidor. Uppe på åsen stod på 1800-talet en väderkvarn. Grunden finns fortfarande kvar. Intill ligger den gamla Kvarnkojan där de som jobbade i kvarnen bodde.

Området runt Kvarnkojan är ett av Upplands smultronställen i naturen, och en populär plats att fika och omgås på. Här finns en stor öppen gräsyta och eldstäder med ved. Upplandsleden går genom reservatet och det finns ett flertal stigslingor som löper längs åsen. En av stigarna är tillgänglighetsanpassad.

Naturen i området
På Granåsen växer skog som är över 100 år, vissa träd är över 180 år gamla. Det är gran och tall som dominerar men här finns också många lövträd som ek, lönn, alm, klibbal och hassel. 

Skötsel
Röjning av sly och friställning av gamla tallar genomförs i en del av skogen. Åsbarrskogen i sluttningen mot Lilla Ullfjärden lämnas för fri utveckling. Granåsen är ett välbesökt friluftsområde där underhåll av stigar, eldstäder, elljusspår mm är ett viktigt löpande arbete.

Fakta Granåsen

Areal: 33 hektar
Syfte: Att bevara äldre åsbarrskog, strandskog och de missgynnade arter som är förknippade med dessa, bevara områdets kulturhistoriska värden, samt bevara ett attraktivt besöksområde som stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.
Service och information: Parkering, torrtoalett, stigar, elljusspår, skyltar, grill- och rastplatser Markägare: Håbo kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Håbo kommun
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Granåsen

Håbo kommuns sida om Granåsen

Backsippa_20090425e2_GA_.jpg

Backsippor, en växt du kan se på Granåsen. Foto: Gillis Aronsson

Besök Granåsen

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png