Granåsen

Granasen_Kvarnkojan3_AW.JPG
Området kring den gamla kvarnkojan är ett populärt besöksmål på Granåsen. Foto: Anett Wass

Granåsen är en brant ås belägen i Bålsta i Håbo kommun. Den har en höjd på 50 meter och ligger strax intill Lilla Ullfjärden. Åsen är en fortsättning på Uppsalåsen och man kan se flera tydliga fornstrandlinjer på åsens sidor. Krönet är flackt och öppet och berget går där i dagen. Området förvaltas av Upplandsstiftelsen och Håbo kommun.

Granåsens naturreservat är Håbo kommuns första naturreservat. Här växer skog som är över 100 år. Vissa träd är över 180 år gamla. Det är gran och tall som dominerar, men här växer också många lövträdarter. Ek, lönn, alm, klibbal och hassel är några exempel. På toppen av åsen finns rester av grundstenarna till en väderkvarn och intill ligger den gamla Kvarnkojan. Här finns en stor öppen gräsyta och eldstäder med ved. Upplandsleden går genom reservatet och det finns ett flertal stigslingor som löper längs åsen.

Granåsens naturreservat skapades för att bevara den gamla åsbarrskogen och den lövrika strandskogen samt för möjligheten till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. Så varför inte ta en promenad och titta på utsikten. Om årstiden är rätt kanske du träffar på en bombmurkla.

Skötsel
Röjning av sly och friställning av gamla tallar genomförs i en del av skogen. Åsbarrskogen i sluttningen mot Lilla Ullfjärden lämnas för fri utveckling. Granåsen är ett välbesökt friluftsområde där underhåll av stigar, eldstäder, elljusspår mm är ett viktigt löpande arbete.

Vill du besöka Granåsen?

Läs mer om området på sidan Naturtips!


Fakta Granåsen

Areal: 33 hektar

Syfte: Att bevara äldre åsbarrskog, strandskog och de missgynnade arter som är förknippade med dessa, bevara områdets kulturhistoriska värden, samt bevara ett attraktivt besöksområde som stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.

Service och information: Parkering, stigar, elljusspår, skyltar, grillplats mm

Markägare: Håbo kommun

Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Håbo kommun

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida om Granåsen

Se information på Håbo kommuns hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över naturreservatet Granåsen.