Komossängen

slatter_pa_Komossangen_-_1.jpg
Komossängen. Foto: Pär Eriksson

Komossängen är en öppen ängsmark med rik flora och fjärilsfauna. Ängen är en liten rest av de stora öppna kalkgräsmarker och rikkärr som förr fanns här och som hävdades som slåttermark för att få vinterfoder till tamboskap. Ängen är ett Natura-2000 område.

slatter_pa_Komossangen_-_1.jpg

Slåtter på Komossängen. Foto Pär Eriksson

Komossängen har som genom ett under överlevt igenväxning och plantering av barrskog och sköts sedan några år av Upplandsstiftelsen. Området är sedan 1930-talet känt för sin fina fjärilsfauna och bland annat förekomst av väddnätfjärli – en art som är sällsynt i hela Europa och som omfattas av EU:s art-och habitatdirektiv. Väddnätfjärlien försvann från lokalen någon gång på 1980-talet men återinplanterades av Upplandsstiftelsen år 2004. Fjärilens larver lever på ängsvädd.

vaddnatfjaril.jpgVäddnätfjäril. Foto Pär Eriksson

Skötsel
Komossängen sköts genom röjning och slåtter. Arbetet utförs av Upplandsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen. Väddnätfjärilen etablerade sig på ängen efter inplanteringen och populationen följs varje år.  I och med den återupptagna hävden har floran återhämtat sig och bland annat blommar stora mängder ängsvädd här. Längs det stora diket som tyvärr avvattnar ett intilliggande rikkärr växer även majviva.
Vill du besöka Komossängen?

Komossängen ligger knappt 5 km nordost om Älvkarleby kyrka. Området har inga besöksanordningar.


Fakta Komossängen

Areal: 2,1 hektar

Service och information: Ingen

Markägare: Bergvik AB samt enskild

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Natura 2000

Se ytterligare beskrivning på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur