Nöttbo

Ek_Nottbo_maj_2010_kopia_PE.jpg
Foto: Pär Eriksson

Om Nöttbo

Nöttbo är ett älvnära lövskogsområde nordost om Söderfors. Området var tidigare en beteshävdad hage med inslag av några äldre åkermarker. Betet upphörde i området på 1960-talet och har därefter successivt vuxit igen och åkermarken planterades med gran. Området har nu restaurerats och betas.

Skötsel
Upplandsstiftelsen sköter området i nära samverkan med Bergvik skog AB. Under de senaste åren har restaurering genomförts av de gamla betesmarkerna i området. Särskilda insatser för vitryggig hackspett har också genomförts, främst genom tillskapande av död ved. Området har hägnats in och betas återigen.


Fakta Nöttbo

Areal: Området är ca 16 hektar

Syfte: Öppen och varierad lövdominerad skog

Service och information: ingen

Markägare: Bergvik Skog AB

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget


Besök Nöttbo

Nöttbo ligger intill Untrafjärden. Området har inga besöksanordningar.

Kontakta Upplandsstiftelsen för mer information.