Landskapsprojekt Länna

Ekhage Länna gård
Ekhage i Lännatrakten. Foto: Pär Eriksson.

Lännatrakten utmärks av en mosaik av skogs- och odlingslandskap. Landskapet är för Uppländska förhållanden småkuperat och sjörikt. Flera herrgårdar finns i området vilket präglar naturen med ett stort inslag av gamla lövträd av främst ek.

Upplandsstiftelsen har bedrivit ett landskapsprojekt i området sedan år 1998 i samverkan med bland annat Holmens Skog och Uppsala kommun. En rad biologiska undersökningar har genomförts i projektet. Ett arbete som bland annat bidragit till bildandet av naturreservatet Tjäderleksmossen vid Almunge - ett av länets större skogsreservat som bildades år 2008. Stort fokus har annars lagts på att rädda miljöer för gamla ädellövträd, främst ekar och lindar. Upplandsleden går genom området via Fjällnora friluftsområde. En mindre stigslinga har anlagts runt den lilla Ältsjön. En liten sänkt skogssjö som vi höjt vattenståndet i. Restaureringen har gjorts samverkan med Holmens skog.

I arbetet ingår att informera allmänheten och verka för att landskapet blir tillgängligt för människor som vill vistas i naturen.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter och artiklar som berör Lännaområdet. Alla våra publikationer finner du under Om stiftelsen i menyn ovan.