Hotade arter

Mnemosynefjaril_PE_.jpg
Mnemosynefjäril är en av de hotade arter som vi arbetar med. Foto: Pär Eriksson

Försvinnandet av arter är ett av de största problemen människan har att arbeta med och kan på sikt även försämra möjligheterna för vår egen överlevnad. Att arter försvinner har varit en naturlig process under jordens historia. Men art-utrotningen idag sker huvudsakligen på grund av människans påverkan på naturen och fortgår mycket snabbare än vad som tidigare varit normalt.

Genom skogsavverkning, uppodling och miljögifter har stora arealer och hela ekosystem förändrats så att en lång rad djur- och växtarter minskat kraftigt i antal eller helt enkelt försvunnit. På senare tid har frågan fått större uppmärksamhet och man försöker på olika sätt bromsa den negativa trenden. För att kunna prioritera olika åtgärder listas arter som riskerar att utrotas i olika hotkategorier. De som bedöms som hotade redan idag eller de som risker att bli det inom en snar framtid om inget görs. De brukar kallas hotade eller rödlistade arter.

Att värna hotade arter och sköta deras livsmiljöer är en kärnfråga inom naturvården. Vissa hotade arter och biotoper behöver av olika skäl särskilda insatser. De har därför särskilda åtgärdsprogram (ÅGP) i Sverige (riksdagens beslut 2001). Det gäller arter och vissa miljöer som inte kan bevaras med hjälp av generella hänsyn inom jord- och skogsbruk, reservatsbildning, miljöersättningar till jordbruket samt tillsyn och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Framtagandet av ÅGP är ett led i arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål.

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, skogsbolag och lokala markägare under flera år arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet. Arbetet har bland annat bestått av inventering, restaurering, stängsling och skötselplanering. Under de senaste åren har stiftelsen varit särskilt involverade i arbetet med Åtgärdsprogram som berör arter och miljöer där Uppland har ett nationellt ansvar.

I menyn till vänster fínns några exempel på hotade arter och miljöer som Upplandsstiftelsen har eller håller på att arbeta med.

 

Kontakt Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson och Pär Eriksson