Hotade arter

Hotade skalbaggar på Krissla

Leopardsköldbagge och krisslesköldbagge är två av de hotade arter som har den gula blomman, krissla, som värdväxt.

Hotade arter på Krissla

Krissla är en blomma som förekommer relativt allmänt vid Roslagskusten i Uppsala län. Denna blomma är värdväxt för en rad olika arter, bland annat sällsynta och hotade fjärilar och skalbaggar, varav några är helt beroende av krissla för sin överlevnad.

svavande-blomflugor-over-krissla-pe.jpg

Krissla.

Två hotade sköldbaggar vid Roslagskusten

På några lokaler vid Roslagskusten återfinns bland annat de hotade skalbaggarna leopardsköldbagge (Cassida murraea) och krisslesköldbagge (Cassida ferruginea). Den sistnämnda har sina enda svenska förekomster på några få lokaler i norra Uppsala län.

murraea-nb-.jpg
Leopardsköldbagge. Foto: Niklas Bengtsson

Krissla förekommer i relativt öppna miljöer och tål varken igenväxning eller alltför tidig eller kraftig hävd. Eftersom krisslan hotas av igenväxning är någon slags hävd nödvändig.

Så här arbetar Upplandsstiftelsen för att skydda arterna

Upplandsstiftelsen bedriver ett arbete som omfattar de lokaler i östra Uppland som utgör nuvarande utbredningsområde för C. ferruginea. Insatserna kan se lite olika ut från år till år men i arbetet ingår inventering av värdväxtlokaler för att finna nya lokaler, övervakning av artens utveckling och status, ekologiska studier, restaurerings- och skötselåtgärder samt eventuellt utplantering på lämpliga lokaler i närheten. Även information och samråd med markägare ingår i arbetet, liksom långsiktigt skydd av lokalerna. Arbetet utförs inom Upplandsstiftelsens paraplyprojekt Roslagshagar i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län.