Hotade arter

Violgubbe

Violgubben är en sällsynt svamp med de största populationerna i Frankrike och Sverige. Svampen överlever inte en slutavverkning och verkar dessutom ha svårt att etablera sig i nya skogsbestånd.

Violgubbe

Violgubben är en violett svamp som är nära släkt med kantareller och fingersvampar. Den hette tidigare klubblik trumpetsvamp och har i folkmun även kallats ”grisöra”. Svampen växer ofta i häxringar eller i långa rader, framförallt i äldre, betespräglade granskogar med örtrik flora. I Europa är violgubben en sällsynt svamp med de största populationerna i Frankrike och Sverige. I vårt land har den en östlig utbredning med flest fynd i Uppland.

Hotad art.
Violgubben är en säregen svamp som växer i Upplands örtrika barrskogar. Foto: Gillis Aronsson.

Violgubben representerar en av många hotade arter i den arealmässigt krympande växtmiljön äldre, betespräglade granskogar. Ofta förekommer violgubben i skogsbestånd med lång trädkontinuitet. Svampen överlever inte en slutavverkning och verkar dessutom ha svårt att etablera sig i nya skogsbestånd.

Länets kusttrakter har tidigare flygbildtolkats med avseende på ört- och kalkrika barrskogar. Detta underlag har använts vid inventeringarna av violgubbe.

Upplandsstiftelsen har genomfört inventering av violgubbe i befintliga naturreservat längs kusten. Arbetet finansierades av Naturvårdsverkets åtgärdsprogrammedel via Länsstyrelsen i Uppsala län.