Hotade arter

Ortolansparv

Ortolansparv

Ortolansparven gynnas av ett småskaligt, omväxlande jordbrukslandskap med inslag av öppna, vegetationsfria jordfläckar. Där finns ofta lättfångade markinsekter som ortolansparven matar sina ungar med. Men i takt med att jordbruket rationaliserats har glesa sädesfält, nyrensade dikeskanter, öppna åkerholmar och små jordtäkter försvunnit eller vuxit igen med täta träd- och buskskikt. Ortolansparven har således gått tillbaka och minskat så kraftigt att den idag räknas som akut utrotningshotad i Sverige.

 

Ett av få områden i Uppland där ortolansparven fortfarande finns kvar är ett gammalt grustag, som Upplandsstiftelsen äger, norr om Enköping. Marken är idag ett naturreservat och kallas för Torslundagropen. För att försöka behålla ortolansparven som häckfågel i reservatet genomför vi åtgärder som blottlägger grus och jord. Bland plöjning, markstörning med en s.k. sladd och borttagande av träd genom att maskinellt rycka upp dem med rötterna.

 

Ortolansparven är en ”äkta sommarfågel” som kommer i maj och lämnar Sverige redan i augusti. När häckningen är avklarad flyttar den söderut och övervintrar söder om Sahara.

Ortolansparv. Foto: Petter Haldén

Ortolansparv. Foto: Petter Haldén

20230420h-uppryckning-av-trad-lasse-torslundagropen-300ppi.jpg

Rycker upp träd i Torslundagropen för att skapa öppna ytor åt ortolansparven.