Hotade arter - fjälltaggsvampar

Fjälltaggsvampar

Många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa. Sverige har en stor andel av de som finns och därmed ett särskilt ansvar att bevara arten.

Fjälltaggsvampar

Fjälltaggsvampar är stora och köttiga marksvampar. I Sverige förekommer 15 arter, varav en är relativt vanlig, tolv är rödlistade och två är nyupptäckta och ännu ej rödlistade. Tidigare tillhörde alla arterna släktet Sarcodon, men numera finns bara tre Sarcodon-arter kvar. Resten ingår i släktet Hydnellum.

90734a7058319072fdb3395c81aa002d_2488957623557d3dec5e39bcbb1a9d0e
Den lilaköttiga taggsvampen (Hydnellum fuligeneoviolaceum) är lätt att känna igen genom sin karaktäristiska färg på köttet. Foto: Gillis Aronsson.

Många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa och för några arter har Sverige en stor andel av den europeiska populationen och således ett särskilt bevarandeansvar. I Uppland är tolv av femton arter påträffade, samtliga knutna till gran eller tall. Fjälltaggsvamparnas växtmiljöer består oftast av äldre, betespräglade barrskogar, en hotad miljö som avverkas i snabb takt. Flera av fjälltaggsvamparna överleva inte en slutavverkning och några arter verkar dessutom ha svårt att etablera sig i nya skogsbestånd.

Länets kusttrakter har tidigare flygbildtolkats med avseende på ört- och kalkrika barrskogar. Detta underlag har använts vid inventeringarna av fjälltaggsvampar.

Upplandsstiftelsen har genomfört en inventering av fjälltaggsvampar i befintliga naturreservat längs kusten. Arbetet finansierades av Naturvårdsverkets åtgärdsprogrammedel via Länsstyrelsen i Uppsala län.