Hotade arter

Raggbock

Arten är beroende av öppna miljöer där döda, grova tallar får ligga kvar i decennier. Det har gjort den mycket sårbar i dagens skogar där död ved fraktas bort kontinuerligt.

Raggbock

Raggbocken är en stor, mörkbrun skalbagge på 2-3 cm, försedd med kraftiga antenner som är längre än halva kroppen. Arten är känd från Småland till Norrbotten, men har under senare tid visat en mycket kraftig tillbakagång och har troligen försvunnit från några landskap.

Raggbocken lever huvudsakligen i gamla, solbelysta tallågor. Den är en störningsgynnad art som i den ursprungliga naturskogen gynnades av skogsbränder och stomfällning. Att arten är beroende av öppna miljöer där döda, grova tallar får ligga kvar i decennier har gjort den mycket sårbar i dagens skogar. Död ved upparbetas och fraktas bort kontinuerligt, och träden får sällan bli över hundra år utan avverkas och ersätts med ny, tät ungskog.

raggbock-tragosoma-depsarium-kopia.jpg

Raggbock. Foto: Olof Hedgren

I Uppsala län finns raggbocken troligen bara kvar inom området Ulleråker allmänning, nordväst om Uppsala. I detta, ca 6 000 hektar stora skogsområde finns fortfarande gammal tallskog där fallna träd har fått ligga kvar på berghällar, i blockig mark eller intill skogskärr. Raggbocken är dock även hotad här eftersom lämpliga tallågor är få och några nya tillkommer mycket sällan.

Så här arbetar Upplandsstiftelsen för att gynna arten

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Ulleråker häradsallmänning gjort ett försök att gynna den utrotningshotade raggbocken.

I ett försök att hjälpa raggbocken fraktade Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen 2011 ut ett antal grova tallstockar till två platser inom Ulleråker allmänning. Den ena platsen är i ett naturreservat, medan den andra ligger utanför. Stockarna kom från kommunens mark i Sunnersta där man hade avverkat 200-åriga, grova tallar för att ge plats åt bostäder och en förskola. Tallarna lades på två exponerade berghällar. Raggbocken hittade till båda lokalerna och idag är några av tallarna boplatser för arten.

raggbock-flyghal.jpg
Utgångshål efter raggbock i tallved.