Hotade arter

Skräntärna

Östersjöns största koloni av skräntärna finns i Uppsala län, i Björns skärgård.

Skräntärna

I Björns skärgård finns Östersjöns största koloni av skräntärna. I länets skärgård finns ytterligare cirka 10 solitära par. Ett nationellt åtgärdsprogram antogs för skräntärna 2007, där inventering och ringmärkning för att övervaka beståndet samt minkjakt anges som viktiga åtgärder. Det är därför av största vikt att minkjakten fortsätter och att det finns en övervakning av fågelbestånden och eventuell minkförekomst i Björns skärgård.

af3daf1372d59b931b7227a28ec85060_f7caf38891d585c72dbe3758f02b4246
Skräntärna. Foto: Ulrik Lötberg

Projekt Hotade kustfåglar

Upplandsstiftelsen har med stöd av Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen i Uppsala län under många år bedrivit projekt Hotade kustfåglar. Projektet inleddes med att antalet häckande par av samtliga förekommande kustfågelarter i fyra större skärgårdsområden inventerades 1997. Hösten samma år inleddes minkjakt i två av dessa områden, Björn och Gräsö norra skärgård. Under följande år genomfördes årliga fågelinventeringar i alla områden och organiserad minkjakt bedrevs kontinuerligt i områdena Björn och Gräsö norra skärgård. Det har därmed varit möjligt att under hela projekttiden jämföra fågelbeståndens utveckling i områden med organiserad minkjakt och i områden där minkpopulationen får utvecklas fritt.

Minkjakt genomförs årligen i de berörda områdena vid kusten med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

Läs mer

Följande rapport finns inte att ladda ner men kan du beställa från vårt kansli:

  • Minkens inverkan på kustfågelbestånden i Uppsala läns skärgård (Amcoff M 2001)