Hotade arter

Gotlandssäfferotplattmal

Gotlandssäfferotsplattmal finns bara i Sverige och är inte känd från något annat land i världen. I Sverige finns den på Gotland och i Uppland.

Gotlandssäfferotplattmal

Gotlandssäfferotplattmalen, Depressaria nemolella, är en endemisk art för vårt land, vilket innebär att den bara förekommer i Sverige och är inte känd från något annat land i världen. Arten har hitintills bara påträffats på fyra platser, tre i Uppland och en på Gotland. I Uppsala län har vi alltså ett mycket stort ansvar för att arten ska kunna överleva.

gen
Gotlandssäfferotplattmal. Foto: Jan-Olov Björklund

Gotlandssäfferotplattmalen är en liten fjäril som tillhör det gamla jordbrukslandskapets insekter. Larven lever i juni i ett löst spinn mellan blad på värdväxten säfferot. Fjärilen flyger från mitten av juli till mitten av augusti, och den verkar vara knuten till havsnära och kalkrika marker där dess värdväxt säfferoten växer. Säfferoten är känslig för igenväxning men även hårt bete är skadligt. För att fjärilen och säfferoten ska kunna bevaras krävs att man röjer bort buskar från vägkanter, betesmarker och åkerkanter samt att markerna hävdas måttligt.

I åtgärdsprogrammet för gotlandssäfferotplattmalen finns en sammanställning av vad vi vet om arten samt förslag på åtgärder för att den ska kunna bevaras.

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län under flera års tid arbetat med att bevara och gynna gotlandssäfferotplattmalen. I arbetet ingår inventering av värdväxtlokaler, övervakning av artens utveckling och status, ekologiska studier samt restaurerings -och skötselinsatser. Upplandsstiftelsen utför arbetet inom vårt projekt Roslagshagar.  Även information och samråd med markägare ingår i arbetet, liksom långsiktigt skydd av lokalerna.