Hotade arter

Landskapsfisken asp

Asp är Upplands landskapsfisk.

Landskapsfisken asp

Fisken asp (Leuciscus aspius) är Upplands landskapsfisk. Den kan bli ca 1 meter lång och väga en bit över 10 kg. Dammar och förstörda lekplatser har gjort att fisken är hotad och därför med i Artdatabankens rödlista som ”Nära hotad”.

Fiskvägar genom centrala Uppsala

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet inventerat leklokaler för asp i drygt 10 år.  Viktiga lekplatser i länet finns i Fyrisån, Sävjaån, Sävaån, Sagån och Örsundaån.

I Fyrisån har fiskvägar byggts så att fisk kan passera både Islandsfallet och Kvarnfallet. Mitt i centrala Uppsala leker aspen i hundratal! Men inte bara aspen gynnas utan även många andra av Mälarens fiskarter passerar fiskvägarna. Efter leken återvänder aspen till sina uppväxtlokaler i fria vattenmassan i Mälarens fjärdar. Aspen leker på våren och är fredad under perioden 1 april-31 maj i alla vattendrag som mynnar i Mälaren.

Förstår aspens rörelsemönster genom märkning

Under senare år har vi arbetat mycket med märkning av asp i olika åar så att vi kan lära oss mer om artens rörelsemönster. Detta görs genom att fånga fisk på lekplatserna och föra in en sändare i fiskens buk. Resultaten visar att aspen är hemortstrogen, dvs kommer tillbaka för lek i samma å som den föddes i. Många aspar simmar också långa sträckor, från Uppsalatrakten och ut i de centrala delarna av Mälaren. Resultaten är mycket viktiga för förvaltningen av arten. För att gynna aspen behöver vi med andra ord göra insatser i hela Mälaren.

86c241c9e85cf85bf5cc3e049bf93fa2_4cffe08d28d195a6239e8a5529c13939
Asp fångad vid Islandsfallet i Fyrisån, Uppsala. Foto: Emelie Runfeldt