Hotade arter

Klöversobermal

Fjärilen klöversobermal är beroende av värdväxten skogsklöver. Skogsklöver växer bland annat på rullstensåsar och i grustag.

Klöversobermal

Klöversobermalen (Anacampsis fuscella) är en starkt hotad fjäril som är beroende av torra och solvarma lokaler. Den är bara känd från drygt 10 lokaler i hela Sverige, varav de flesta finns i Uppsala län. Fjärilen är beroende av värdväxten skogsklöver, som växer bl.a. på rullstensåsar och i vissa, starkt människopåverkade miljöer, t.ex. grustag. Grustag har tidigare ofta ansetts vara fula sår i naturen, men har visats sig vara en viktig livsmiljö för flera ovanliga arter, bl.a. klöversobermalen.

gen (1)
Lagga. Foto: Sara Overud Wissman

Genom att se till att det finns solbelysta sand- och grusmarker samt lämpliga värdväxter kan man inte bara säkra klöversombermalens överlevnad på kända lokaler utan också skapa möjligheter för arterna att sprida sig till nya platser.

Upplandsstiftelsen har under flera år arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län med åtgärder för hotade arter i sand- och grusmiljöer.