Hotade arter

Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen är en starkt hotad art. Vid Roslagskusten i Uppsala län har vi några av landets viktigaste förekomster och vi har därför ett viktigt ansvar för att bevara arten i länet.

Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen, Parnassius mnemosyne, är en vacker men starkt hotad fjäril. Den förekommer bara på ett begränsat antal lokaler i Sverige och vid Roslagskusten i Uppsala län har vi några av landets viktigaste förekomster. Vi har därför ett viktigt ansvar att bevara denna art i länet.

17809a95d65f65f5b3b05f0902365478_54a0b677bf5213953aefe747bd3d44d5

Mnemosynefjäril. Foto: Pär Eriksson

Mnemosynefjärilens livsmiljö är mosaikartade ängs- och hagmarker i anslutning till lövskogsbryn och/eller buskage med en riklig förekomst av nunneörter. Fjärilens larver är helt knuten till värdväxten nunneört. En högvuxen ängsmarksvegetation med nektarrika blommor, såsom bl.a. klöver och maskrosor är också viktiga för den färdigutvecklade fjärilen. Arten undviker vindexponerade miljöer vid havsstränder.

Hanteringen av mnemosynefjärilens livsmiljöer är komplicerad eftersom värdväxten nunneört varken tål igenväxning eller tidigt bete eller slåtter. Gödsling är också ett hot mot arten. Eftersom nunneört hotas av igenväxning är någon slags hävd nödvändig. Troligen klarar fjärilen sig bra om markerna slås eller betas sent.

I åtgärdsprogrammet för mnemosynefjärilen finns en sammanställning av vad vi vet om arten samt förslag på åtgärder för att den ska kunna bevaras.

Upplandsstiftelsen bedriver sedan flera åt tillbaka i samarbete med Länsstyrelsen ett aktivt arbete i Östhammars kommun för att förbättra mnemosynefjärilens livsmiljöer. En landskapsplan har bland annat tagits fram för att på landskapsnivå se artens utvecklingsmöjligheter och hot. Ett av de största hoten mot mnemosynefjärilens överlevnad är igenväxning av landskapet, varför Upplandsstiftelsen tillsammans med lokala mark- och djurägare, de senaste åren har arbetar intensivt med restaurering av lokaler lämpliga för arten.

Projektet omfattar numera främst utplantering och restaurering av nya lokaler. Arbetet utförs inom Upplandsstiftelsen projekt Roslagshagar.

Publikationer som går att beställa från Upplandsstiftelsen:

  • Mnemosynefjäril Östhammars kommun, Arbetsmaterial (Hermanson F, Björklund J.O. 2009/20)
  • Mnemosyne Parnassius mnemosyne, Arbetsmaterial (Björklund, J.O. et al 2008/10)
  • Åtgärder för mnemosynefjäril i Östhammars kommun (Maria Hoflin & Anett Persson, 2007:  2005-2007, Rapport 2007/9)