Sök bidrag

Aktuella bidrag

Tillsammans med markägare och andra intressenter arbetar Gräsöfonden med att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöerna på Gräsön. För närvarande går det att söka bidrag från Dan Söderbergs minnesfond och från LONA-projektet Öppnare landskap på Gräsö.

Foto: Dan Amcoff

Stöd till insatser för att vårda kulturmarker, landskapselement, traditionella byggnader och traditionell kunskap i Gräsö socken.

Foto: Upplandsstiftelsen

Bidrag för stängsling, naturvårdande insatser och kompetensutveckling.