Gräsöfondens kulturmarkspris

Foto Martin Amcoff

Kulturmarkspris

Foto Martin Amcoff

Gräsöfondens delar varje år ut ett kulturmarkspris, för närvarande 5 000 kronor. Syftet är att uppmärksamma enskilda eller organisationer som gjort betydande insatser för kulturlandskapet inom Gräsö socken. Det kan till exempel vara omsorgsfull vård av värdefulla kulturmarker, eller engagerad opinionsbildning för att bevara och sköta kulturlandskapet.

Tycker Du att någon har gjort en bra insats för att vårda Gräsöns kulturlandskap? Välkommen med ditt förslag!

Så här nominerar du:

Skicka ditt förslag senaste den 1 september till:
Gräsöfonden, c/o Kerstin Söderberg, Österbyn 147, 742 97 GRÄSÖ, eller till e-post: grasofonden(a)gmail.com

Har du frågor:
Ring: 0173- 333 13 eller skicka e-post till: grasofonden(a)gmail.com

Kulturmarkspriset 2023

Tilldelades Nina Anderson, Högklyke med denna motivering:

”Nina är en förebild för att hon har så stor kunskap om får, en förmåga att utvinna det bästa ur ullen och skapar fantastiska konstverk. Hon vill även sprida kunskapen till andra, röjer, bygger stängsel, är handlingskraftig samt ser till det rörliga friluftslivet.”

Gräsöfondens ordförande Fabian Sjöberg överlämnar 2023 års Kulturmarkspris till Nina Anderson

Kulturmarkspriset 2022

Tilldelades Sven-Olof Eriksson och Anette Westerlund, Björkskär med motiveringen

”Sedan ett decennium tillbaka ser de till att gårdens hagmarker betas av får så att hagarna hålls öppna och inte växer igen. Då efterfrågan på foder minskat är det ingen som vill slå alla deras vallar. De har då skaffat egen slåtterutrustning så att inte slyet och till slut skogen ska ta över ängarna.”

Kulturmarkspriset 2021

Tilldelades Bo och Marita Åkerlind, Askskär. Priset delades ut på julmarknaden på Gräsö gård. Motiveringen för tilldelningen var:

”Bo och Marita Åkerlind i Askskär har öppnat upp ett igenvuxet landskap. Efter bara några år har deras engagemang och arbete gett effekt. I de röjda och nystängslade hagmarkerna betar åter djuren.”

Kulturmarkspriset 2020

Tilldelades Roger Jansson med familj, Långviken. Priset brukar delas ut på julmarknaden på Gräsö gård, men då situationen var speciell under 2020 med covid-19 och julmarknaden därmed var inställd, har mottagaren meddelats via telefon och brev och kommer uppmärksammas under styrelsens digitala vårmöte 2021. Motiveringen för tilldelningen var:

”Roger med familj håller ett vackert öppet skärgårdslandskap ner mot vattnet i Långviken med hjälp av betesdjur. Ett trettiotal får och ungdjur av nöt håller delar av Gräsönsmarker öppna. Familjens arbete passar väl in i Kulturmarksprisets kriterier.”

Kulturmarkspriset 2019

Tilldelades fokusgrupp Gräsöbacken. Priset delades ut på julmarknaden på Gräsö gård den 2 november och mottagargruppen representerades av Ida Hörner och Linda Myhrberg med följande motivering.

”Kulturmarkspriset delas ut till projektet Gräsöbacken som bidrar till insatser som ökar kunskaperna om kulturlandskapet inom Gräsö socken, med särskilt fokus på barn som målgrupp. Priset får användas till anläggande av kulturmarksväxter, lekredskap i lärande syfte med kulturlandskapet som tema, gärdesgård som avdelare inom området eller motsvarande.”

Kulturmarkspriset 2018

Tilldelades Conny Jansson med familj, Stora Risten. Priset delades ut på julmarknaden på Gräsö gård den 3 november med följande motivering:

”Conny driver sitt småskaliga jordbruk och fiske på ett fantastiskt sätt. Han håller alla ängar, sina egna och andras, öppna genom att slå dessa och kan på så sätt hålla både nöt och får på sin gård. Han hamlar sina träd, antalet måste uppgå till flera hundra. Conny stretar på för det är ett livssätt och ett arv från föräldrar och forna släktingar. Det är en fröjd att gå runt på hans marker och se vilken ordning och reda det är på markerna. Conny med familj är värd att uppmärksammas för ett idogt arbete.”

Kulturmarkspriset 2017

Tilldelades Monica och Rikard Andersson i samband med julmarknaden på Gräsö gård den 5 november, med följande motivering:

”Monica och Rikard Andersson tog över gården i Kallboda år 2006, och sedan några år är de bofasta. Paret har restaurerat betesmarker, rustat byggnader, bytt tak och fortsätter löpande med omfattande underhåll på och omkring gården, med syfte att sköta och bevara
kulturlandskapet. Monica är uppvuxen på gården och den femtonde generationen som driver gården vidare. Paret har gutefår och höns. Fåren betar också andra marker i Kallboda. Med en stark kärlek till gården och det öppna landskapet på Gräsö ser paret utvecklingsmöjligheter och planerar att framöver också ha nötdjur på sina betesmarker.”

Kulturmarkspriset 2016

Tilldelades Louise Westerberg och Patrik Pettersson i samband med styrelsens möte den 30 september på Gräsö gård, med följande motivering:

”Att bedriva jordbruk och djurhållning i liten skala är ofta utmanande. Att göra det i skärgården är dessutom än mer krävande. Magra marker, små arealer och omständliga transporter kräver påhittighet, envishet och övertygelse. Betande djur i skärgården har blivit en värdefull resurs. De betade markerna är bevis på ett aktivt skärgårdsliv. Ett skärgårdsliv där Louise och hennes insatser är en viktig komponent.”

Kulturmarkspriset 2015

Tilldelades Christer Johansson och Annika Andersson i samband med Gräsöfondens styrelsemöte på Rävsten den 1 oktober, med följande motivering:

”Christer och Annika har sedan de tog över släktgården vid Sundsäng år 2005 arbetat aktivt med att hålla betesmarkerna kring gården öppna, de sätter gärdesgårdar och har byggt en ny maskinhall. Paret har egna gutefår samt lånar in nötdjur. Christer och Annika gör en stor natur- och kulturgärning för Gräsön genom sitt arbete.”

Kulturmarkspriset 2014

Tilldelades Christer och Gabriella Ljungberg i samband med Gräsöfondens styrelsemöte den 17 oktober, med följande motivering:

”Paret Ljungberg har i många år låtit sina får beta på strandängen i Klockarboda. Det är ett av de få ställen där havet fortfarande syns från vägen. De tar även hö till sina djur på många gärden runt om i byn. Gabi och Christer gör en stor kulturgärning!”

Kulturmarkspriset 2013

Tilldelades Lars-Gunnar Bråvander med följande motivering:

”Lars-Gunnar Bråvander har vistats under många år på Gräsön, ibland under längre perioder. Har har utforskat Gräsöns naturvärden, särskilt kärlväxter. Lars-Gunnar arrangerade så att Stockholms universitet under många år besökte Gräsön för att kartlägga öns natur- och kulturvärden. Ett stort antal inventeringar och rapporter togs fram som beskriver Gräsöns unika natur- och kulturmiljöer. Lars-Gunnar var också en av de tidiga idégivarna till Gräsöfonden. Grundidén att sommargäster och boende skulle erbjudas möjlighet att vara med och bekosta den fina vården av landskapet, drev på idén om Gräsöfonden. Lars-Gunnar är även en flitig användare av Gräsöfondens slåtterbalkar och bidrar till upprätthållandet av Gräsöns kulturlandskap.”

Kulturmarkspriset 2012

Tilldelades Lisa och Åke Karlsén, Sumpen, Norrboda, med motiveringen:

”Lisa och Åke Karlsén driver sin gård på ett sätt som gynnar natur- och kulturmiljövården. Paret har getter och får som betar magra, ogödslade skogs- och hagmarker med en rik flora som följd. På markerna finns bland annat rariteter som låsbräken, jordtunga och flera orkidéarter.”