Övriga projekt


Mer information:

 • Rikare skärgårdslandskap
  Levande skärgård som resurs för framtiden Roslagens- och Stockholms skärgård karaktäriseras av en stor mängd öar, grunda havsområden och en flikig kustlinje. De grunda och skyddade havsvikarna utgör ...
 • Kustmynnande vattendrag
  Sammanfattning Projektets övergripande syfte är att främja rekryteringen av rovfisk. Detta kommer i stora drag göras genom restaurering av våtmarker samt åtgärda vandringshinder i kustmynnande bäckar...
 • Levande Östersjön
  Många områden som är viktiga för kustlevande fisk att vandra upp och leka i om våren har försvunnit eller kraftigt försämrats. Det är till stor del en följd av dikning och bortledningen av vatten för ...
 • Träffpunkten flyttar ut
  Ålder är inget hinder för att vara i naturen Vi mår bra av att vara ute i naturen. Men alla kan inte göra stora äventyr. Med enkla uteaktiviteter i närnatur kan vi bidra till ökat välbefinnande ho...
 • Närnatur för nyblivna föräldrar
  Upptäck naturen som finns där du bor Tillsammans med Öppna förskolorna i Uppsala kommun arbetar vi med att ta fram information om utevistelse, arrangera barnvagnspromenader i närnaturen och bidra...
 • Omlöp vid Nedhammaren, Harg
  Upplandsstiftelsen har beviljats LOVA-bidrag för att anlägga ett omlöp så att fiska kan passera ett gammalt dämme i Hargsån. Hargsån har varit stängd för fiskvandring sedan 1600-talet. Ån är e...
 • Närnatur för nyblivna föräldrar
  Målsättningen är att skapa en trygghet i naturen för att ge nyblivna föräldrar möjlighet attupptäcka ett ”grönt vardagsrum” men också att skapa möten över kulturgränser. Målgruppen är familjer som b...
 • Inspiration till friluftsliv i Uppsala län under friluftslivets år 2021
  Luften är fri är devisen för Frilfutslivets år. Projektet vill utnyttja dragkraften i kampanjen Friluftslivets år 2021 för att öka naturbesöken bland familjer och därmed bidra till att öka den fysiska...