LONA projekt

DSC_0370.JPG

Med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang och göra naturen mer tillgänglig för människor!

Upplandsstiftelsen har varit engagerad i en mängd olika LONA projekt de senaste 10 åren, där vi gått in som medfinansiär och/ eller aktiv part i projektet. Här hittar du de LONA projekt som vi just nu är engagerade i.


Mer information:

 • Fler Öppna förskolor flyttar ut
  Sammanfattning I ett lyckat projekt har vi utvecklat uteverksamhet för de Öppna förskolan i Gottsunda. Nu vill vi gå vidare låta alla de övriga sex Öppna förskolorna flytta ut. Vi vill skapa en möte...
 • Lortfjärden
  Sammanfattning Lortfjärden är en ca 3,5 ha stor våtmark som avvattnas av ett ca 300 m långt dike/bäck som mynnar i Sunnanöfjärden söder om Öregrund. Endast 0,85 ha av fjärden har fram till nyligen ...
 • Gölarna
  Våtmarken Gölarna, som ligger på den västra delen av Hållnäshalvön, är kraftigt dikad och på grund av detta har den fram till nyligen till stora delar varit igenvuxen av sly, tät vass och efter kanter...
 • Kustnära skräntärnevatten
  Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett nätverk av vatten-/våtmarksområden som stärker den biologiska mångfalden och som gynnar både skräntärna och andra skärgårdsarter knutna till de...
 • Restaurering av Lill-Sandören
  Lill-Sandören i Älvkarleby är populärt för båt- och friluftsliv, och hyser även höga värden för biologisk mångfald i de öppna sandrika markerna. I ett projekt tillsammans med Östanå bysamfällighetsför...
 • Våtmarksrestaurering Svanhusskogen
  LONA-projektet omfattar en hydrologisk restaurering av våtmarksområde i naturreservatet Svanhusskogen. Genom att lägga igen befintliga diken hålls vattnet kvar i landskapet längre, vilket kan hejda ig...
 • Invasiva arter i Älvkarleby - inventering och åtgärder
  Tillsammans med Naturskyddsföreningen Älvkarleby kartläggs förekomsten av invasiva arter i Älvkarleby kommun. Kartläggningen omfattar de invasiva arterna blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jätt...
 • Utveckling av Ängskärs naturreservat
  Syftet med projektet är att utveckla natur- och kulturmiljövärden i Ängskärs naturreservat samt tillgängliggöra dessa för besökare. Detta ska göras genom naturvårdsåtgärder som röjning av fågelskär oc...
 • Smultronställe Hjällsjön-Kärringöarna
  Hjällsjön och Kärringöarna ligger vid Dalälven, alldeles i utkanten av Söderfors. Hjällsjön är en populär fiskesjö. Kärringöarna är tätortsnära natur med stora naturvärden knutna till bl a träden läng...
 • Statushöjning i länets smultronställen
  Sammanfattning I det här projektet vill vi genomföra en inventering, och där behov finns, en upprustning av 37 av länets totalt ca 50 smultronställen i naturen. Smultronställen i naturen är speciellt...
 • Färdigställande av Upplandsleden genom Heby kommun
  I det här projektet ska vi färdigställa en ny sträcka av Upplandsleden, 40 km, genom Heby kommun. Genom tidigare LONA-projekt har vi inventerat för den nya leddragningen och skrivit avtal med alla mär...
 • Flerspråkiga naturvägledare
  Vi vill inspirera fler med utländsk bakgrund att vara ute mer och att hitta vägen in i föreningslivet! Vi använder vårt nätverk för att hitta personer som vill vara med som referenspersoner. Refere...
 • Upprustning av Fyrisåns kanotled
  Syftet med projektet är att rusta den befintliga kanotleden mellan Vattholma och Storvad och göra den mer tillgänglig för paddlare. Det finns idag svårigheter med att ta sig i och ur ån vid start och ...
 • Ny vandringsled på Hållnäs
  Projektet går ut på att göra den relativt otillgängliga kusten på Hållnäs mer tillgänglig för besökare, genom att iordningställa den nya vandringsleden Hållnäsleden. Leden kommer att bestå av befintli...
 • Höjning av vandringsupplevelsen längs och tillgängligheten till Upplandsleden
  Projektet består av två delar. I den första delen gör vi en förstudie för att utreda möjligheten att utreda möjligheten att dra om västra delen av Upplandsledens etapp 31:1, Skoklosterslingan. Syftet ...
 • SFI flyttar ut
  Vi flyttar ut undervisning i svenska I det här projektet vill vi ge kunskap till pedagoger på SFI i att flytta ut undervisningen. Med kunskap om utomhuspedagogik, närnatur och friluftsliv, stärks p...
 • Flerspråkiga naturvärdar visar vägen ut
  Med utomhusaktivtieter tillsammans med Öppna förskolan och natursnokarna i Tierp vill vi ge familjer möjlighet att lära sig om naturen och upptäcka friluftslivet i kommunen, både på vardagar och på si...

LONA_logo.JPG