LONA projekt

FriluftsdagHammarskog_oppnaForskolan_2017_KV.jpg
Projektsamverkan kan bland annat skapa mötesplatser i närnaturen där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs. Foto: Åsa Sjögren


Via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang samt göra naturen mer tillgänglig för människor. Upplandsstiftelsen har varit engagerad i en mängd olika LONA projekt de senaste 10 åren, där vi gått in som medfinansiär och/eller aktiv part i projektet. Här finner ni de LONA projekt som vi just nu är engagerade i.


Mer information:

 • Fler Öppna förskolor flyttar ut
  Sammanfattning I ett lyckat projekt har vi utvecklat uteverksamhet för de Öppna förskolan i Gottsunda. Nu vill vi gå vidare låta alla de övriga sex Öppna förskolorna flytta ut. Vi vill skapa en möte...
 • Ledskärs hamn
  Sammanfattning: Ledskär är en av Sveriges viktigaste fågellokaler. Genom projektet vill vi skapa en mötesplats där alla kan ta del av fågellivet. Detta ska göras genom att anlägga en mindre fågelp...
 • Lortfjärden
  Sammanfattning Lortfjärden är en ca 3,5 ha stor våtmark som avvattnas av ett ca 300 m långt dike/bäck som mynnar i Sunnanöfjärden söder om Öregrund. Endast 0,85 ha av fjärden har fram till nyligen ...
 • Gölarna
  Våtmarken Gölarna, som ligger på den västra delen av Hållnäshalvön, är kraftigt dikad och på grund av detta har den fram till nyligen till stora delar varit igenvuxen av sly, tät vass och efter kanter...
 • Kustnära skräntärnevatten
  Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett nätverk av vatten-/våtmarksområden som stärker den biologiska mångfalden och som gynnar både skräntärna och andra skärgårdsarter knutna till de...
 • Restaurering av Lill-Sandören
  Lill-Sandören i Älvkarleby är populärt för båt- och friluftsliv, och hyser även höga värden för biologisk mångfald i de öppna sandrika markerna. I ett projekt tillsammans med Östanå bysamfällighetsför...
 • Våtmarksrestaurering Svanhusskogen
  LONA-projektet omfattar en hydrologisk restaurering av våtmarksområde i naturreservatet Svanhusskogen. Genom att lägga igen befintliga diken hålls vattnet kvar i landskapet längre, vilket kan hejda ig...
 • Invasiva arter i Älvkarleby - inventering och åtgärder
  Tillsammans med Naturskyddsföreningen Älvkarleby kartläggs förekomsten av invasiva arter i Älvkarleby kommun. Kartläggningen omfattar de invasiva arterna blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jätt...
 • Båtforstorpet
  Projektet har som mål att skapa ett attraktivt besöksmål där människor kan uppleva naturen kring Dalälven. Båtforstorpet är en fin torpmiljö från 1825 som tillhört Älvkarleö bruk. Det saknas enkla boe...
 • Utveckling av Ängskärs naturreservat
  Syftet med projektet är att utveckla natur- och kulturmiljövärden i Ängskärs naturreservat samt tillgängliggöra dessa för besökare. Detta ska göras genom naturvårdsåtgärder som röjning av fågelskär oc...
 • Smultronställe Hjällsjön-Kärringöarna
  Hjällsjön och Kärringöarna ligger vid Dalälven, alldeles i utkanten av Söderfors. Hjällsjön är en populär fiskesjö. Kärringöarna är tätortsnära natur med stora naturvärden knutna till bl a träden läng...
 • Flerspråkiga naturguider
  Målet för projektet är att utbilda naturguider som har olika språkbakgrund för att genom dem kunna sprida kunskap om natur och friluftsliv till nyanlända. Vi utbildar 3 - 6 naturguider som tala...
 • Upplandsleden 40 år
  I maj 2020 är det 40 år sedan den första etappen av Upplandsleden genom Uppsala län invigdes. Det här projektets syfte är att uppmärksamma, och fira den över 50 mil långa leden som går genom hela Upps...
 • Statushöjning i länets smultronställen
  Sammanfattning I det här projektet vill vi genomföra en inventering, och där behov finns, en upprustning av 37 av länets totalt ca 50 smultronställen i naturen. Smultronställen i naturen är speciellt...
 • Färdigställande av Upplandsleden genom Heby kommun
  I det här projektet ska vi färdigställa en ny sträcka av Upplandsleden, 40 km, genom Heby kommun. Genom tidigare LONA-projekt har vi inventerat för den nya leddragningen och skrivit avtal med alla mär...

LONA_logo.JPG