Snowbal

tvarno_kohage_AP.jpg
Foto: Anett Wass

 

SNOWBAL

"Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically"

 

SNOWBAL är ett samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Estland och Lettland. Projektpartners är Upplandsstiftelsen, Estonian Fund for Nature och Latvian Fund for Nature. Projektet pågår i 2,5 år (juni 2011 - december 2013) och finansieras huvudsakligen av Central Baltic Interreg IV A-program 2007-2013. Projekt SNOWBAL avser att öka medvetenheten om hållbara metoder för att minska näringsbelastningen till Östersjön och visar att jordbruk, ekologiska funktioner, naturvård och näringsliv kan gå hand i hand.

 

En intensifierad jordbruksproduktionen är en  huvudorsak till övergödningen av Östersjön, som också bidrar till en minskad  biologiska mångfald i jordbrukslandskapet. Ekonomiskt effektiva och miljövänliga jordbruksmetoder behövs för att vända denna trend. Detta är särskilt viktigt i de baltiska länderna där ett intensivt jordbruk har ökat snabbt under det senaste decenniet och kommer att fortsätta göra det under kommande år.

Metod
De metoder som projekt SNOWBAL vill sprida är användandet av naturliga gräsmarker och våtmarker för att producera produkter som kött och bioenergi. Detta är ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ till att använda åkermark som plöjs och gödslas kraftigt. SNOWBALs metoder kommer att spridas genom aktiviteter riktade till lantbrukare och entreprenörer. Metoderna kommer att  utvecklas och effekterna av metodernas påverkan på biologisk mångfald, minskat näringsläckage och gårdsekonomi utvärderas. Hinder som försvårar genomförandet av metoderna kommer också identifieras. Resultaten kommer att spridas till andra organisationer och beslutsfattare.

Projektområde
I Sverige kommer aktiviteter anordnas så som bymöten, gårdsbesök, workshops och studieresor riktade till svenska lantbrukare, främst från Upplands kustområde.I Estland kommer projektarbetet främst omfatta lokalt riktade workshops, studieresor, gårdsbesök och restaureringsläger i de kustnära länen av Dagö, Läänema och Ösel. I Lettland kommer också workshops, studieresor, gårdsbesök och restaureringsläger riktade till lantbrukare i områdena Kurzeme, Vidzeme och Riga. Studieresor mellan länderna kommer även att anordnas för lantbrukare.

Målgrupper
Den huvudsakliga målgruppen för projektet är lantbrukare som kommer att uppmuntras till att utnyttja våtmarker och gräsmarker till att producera kött och bioenergi på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. För att öka förutsättningarna för ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart jordbruk har projektet också beslutsfattare som målgrupp.

 

Projektägare (Lead partner): Upplandsstiftelsen

Projektets totala budget: 750 878 €

 

Projektperiod

2011-2013

 

Finansiering

Central Baltic Interreg IV A, Upplandsstiftelsen, Latvia Fund for Nature, Estonia Fund for Nature

 

Parter

Upplandsstiftelsen, Latvia Fund for Nature, Estonia Fund for Nature

 

Del av län det berör

I huvudsak Östhammar och Tierps kommun

 


 


 

Mer information om projektet

Läs mer om projektet och dess publikationer på www.snowbal.net


Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson