Hur vi arbetar

Landskapsprojekt nedre Dalälven - Hur vi arbetar - ctl00_cph1_mainimg
Exkursion med skötselrådet i naturreservatet Båtfors. Foto: Pär Eriksson

För att nå resultat krävs samverkan mellan många aktörer som verkar i landskapet. Vi försöker identifiera vilka hänsyn och anpassningar till naturen som är viktigast just i denna trakt. Den generella naturhänsynen inom markanvändningen kombineras med åtgärder i särskilt värdefulla naturmiljöer som måste skyddas mot exploatering eller skötas med olika metoder som bevarar eller förstärker naturvärdena. Alla insatser ska ses i ett sammanhang, det vill säga själva landskapet och de arter som lever där. Efterhand är det också viktigt att utvärdera effekterna av våra åtgärder. På så sätt kan vi lära oss och förbättra våra metoder samt följa utvecklingen av biologisk mångfald i stort.

Samverkanspartners

Vi arbetar med enskilda markägare, Bergvik AB, StoraEnso, Fortum AB, Svenska kraftnät, Vattenfall, Korsnäs AB, Tierp och Älvkarleby kommun, Älvkarleby SNF samt SNF riks., Länsstyrelsen, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket och Älvkarleby golfklubb.

Viktiga naturvårdsfrågor

Här är några viktiga naturvårdsfrågor som bildar utgångspunkt för vårt arbete vid nedre Dalälven:

  • Kraftverksutbyggnaden och därmed älvens förändrade vattenföring påverkar fisket men även de unika landmiljöerna kring älven. Kunskaper om vilka miljöförbättrande åtgärder som bör prioriteras saknas eller är ofullständig
  • Urskogsartade bestånd finns kvar på några öar i älven medan omgivande landskap är starkt omvandlat av skogsbruk. Naturskogarna på öarna i älven riskerar att bli för isolerade och kan därmed inte längre upprätthålla livskraftiga populationer av de hotade arter som ännu finns kvar.
  • Stora naturvärden är knutna till lövträd och lövskogar. Vattenkraft, skogsbruk och igenväxningen av ängs- och hagmarker har missgynnat många arter som trivs i lövskog. En viktig uppgift är att rädda de gamla lövträd som finns kvar genom att de frihuggs. Aspen har tillsammans med ädellövträden  ett särskilt värde i detta landskap. En stor potential finns här i form av unga lövskogar om de får utvecklas, något som står i konflikt med skogsvårdslagen och allmän uppfattning om skogsvård.
  • Jordbrukets avveckling är mycket påtaglig i regionen. Särskilda insatser krävs för att upprätthålla naturvärden i odlingslandskapet när bondekåren nära nog försvunnit. I detta arbetsfält inryms även icke traditionella odlingsmarker såsom kraftledningsgator och skjutfältet vid Marma.