Sweden  English 
20190702

Fortum och Upplandsstiftelsen tar fram ny naturvårdsplan vid nedre Dalälven

Untrafjarden_.JPG

Nyligen skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen i två år. Arbetet omfattar Fortums mark i anslutning till Untra kraftverk vid Dalälven där en ny naturvårdsplan ska tas fram. Förslag på nya miljöåtgärder som har en positiv påverkan på den biologiska mångfalden i området kommer att presenteras.

Upplandsstiftelsen ska uppdatera den naturvårdsplan kring Untraområdet som gjordes för 10 år sedan. Förslag på nya åtgärder ska tas fram och de skötselåtgärder som gjorts ska beskrivas och utvärderas.

”Området är biologiskt högintressant och ligger i direkt anslutning till naturreservatet Båtfors, med sina exceptionellt stora naturvärden, säger Pär Eriksson på Upplandsstiftelsen, ekolog på Upplandsstiftelsen och som leder arbetet. Planen omfattar både gammelskog, som får utvecklas fritt, och bestånd där olika skötselåtgärder för att restaurera och återskapa naturvärden ingår” fortsätter Pär Eriksson.

"Vi är glada över att ta projektet vidare och uppdatera planen utifrån de förutsättningar som finns idag. Detta kommer vara värdefullt för den biologiska mångfalden i Untraområdet, så jag ser positivt på det fortsatta samarbetet. Vi är även glada åt fortsatt samarbete med Upplandsstiftelsen" säger Birgitta Adell, miljösamordnare på Fortum och ansvarig för samarbetet.

Tidigare samarbete

Fortum gav 2008 Upplandsstiftelsen i uppdrag att genomföra en naturinventering på markområdet vid Untra kraftverk som Fortum äger. I arbetet ingick att ta fram en skötselplan över ett markområde på 350 hektar som Fortum äger kring kraftverket. En rad konkreta åtgärder har sedan genomförts sedan dess. Bland annat har Upplandsstiftelsen återskapat slåtter och betesmark på älvängar, restaurerat lövskogar och bidragit till att återintroducera vitryggig hackspett i området samt friställt gamla ekar som behövt mycket ljus.

"Upplandsstiftelsen arbetar långsiktigt i samverkan med markägare och andra som vill främja biologisk mångfald. Insatserna på Fortums marker är en viktig del i detta arbete. Att nu få uppdatera planen för en ny tioårsperiod ger oss förutsättningarna att vidareutveckla naturvårdsskötseln i området och stärka fler unika värden", säger Upplandsstiftelsens naturvårdschef Nic Kruys.

 

Nedre Dalälven unikt naturområde

Nedre Dalälven utgör ett unikt naturområde i Europa. Här finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet. Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av de älvängar som är nedre Dalälvens signum. Den biologiska mångfalden här är ett av de mest värdefulla där det lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Det finns höga naturvärden samtidigt som det funnits vattenkraft i området sedan lång tid, Untra togs i drift 1918 och 100-årsdagen uppmärksammades under 2018 med ett öppet hus.

”Det är väldigt spännande att se hur naturen svarar på våra åtgärder, säger Pär Eriksson, och i ett sådant här område finns det verkligen möjligheter att främja arter som är på tillbakagång eller hotar att helt försvinna”.

 

För mer information kontakta gärna:
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn: 070-214 75 45

Birgitta Adell, miljösamordnare Fortum, tfn: 070 329 72 77

Pär Eriksson, projektledare Upplandsstiftelsen, tfn: 070-586 83 41

Nic Kruys, tfn: 070-586 80 31


 Tillbaka till nyhetsarkivet