Avslutade projekt

Genom att söka och etablera olika projekt stärker Gräsöfonden sin kapacitet f. Nedan redovisas syfte och innehåll i de projekt som hittills har genomförts av Gräsöfonden i samarbete med andra parter.

1997-1999 Gräsö – skärgårdslandskap som lever

Projektet som pågick mellan åren 1997-1999  var finansierat av EU fonden Mål 5b skärgård. Syftet med projektet var att öka kunskapsnivån och medvetenheten hos öarnas lantbrukare och övriga invånare om hur de höga natur- och kulturvärdena bäst tas till vara. Projektet bidrog även med att iståndsätta marker som hotades av igenväxning, och med att utveckla lantbruken med avseende på miljöförbättrande åtgärder.

2003–2006 Vård och utveckling av Gräsöns kulturlandskap

Projektet var finansierat via EU fonden Mål2 Öarna. Dess syfte och målsättning var att bevara, vårda och utveckla kulturlandskapet och genom detta skapa förutsättningar för utveckling av småskalig produktion och naturturism. Ett viktigt moment i projektet var att stärka skärgårdsföretagare med särskilt värdefulla kulturmarker som nyttjas för landskapsvårdande uppgifter liksom de skärgårdsföretagare som satsat på turism baserat på natur- och kulturlandskapet.

Genom att skapa förutsättningar för en ökning av betande kreatur på ön, och utlåning av slåtterbalkar m.m. har projektet starkt bidragit till att väsentligt öka arealerna öppna kulturmarker med betande kreatur och samtidigt skapat ökad sysselsättning.

Genom ökad information via nyhetsbrev, litteratur, broschyrer, artiklar m.m. ville projektet ökat förståelsen för värdet av ett hävdat landskap liksom insikten att det även genererar värden för skärgårds- och turistföretagare. Projektet bidrog även till anläggningen av den självguidande naturstigen på Örskär samt förbättring av brukningsvägar och parkeringsmöjligheter för att öka tillgängligheten i kulturlandskapet. Därmed har projektet förutom de bofasta också tillgodosett behovet för alla besökare som söker rekreation, upplevelser och kunskap i området.

2010–2014 LONA Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsö

Gräsöfonden drev tillsammans med Östhammars kommun och Upplandstiftelsen det Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) ”Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön”. Projektet har genom sin verksamhet kartlagt och arbetat fram elva besöksmål som ställts i ordning med information och rastbord samt producerat en kartfolder kopplats till dessa. Genom projektet har även underlaget till informationscentrumet vid Gräsö gård tagits fram med avseende på markplanering, ritningar, situationsplan, dispenser och bygglov.

Läs mer i Slutrapporten.

Informationscentrum Gräsö – byggnation och idéskiss till utställning

Syftet med projektet har varit att skapa en plats där besökare och boende på Gräsö ska kunna stanna till och finna lättillgänglig information om öns natur- och kulturmiljövärden, vad man kan se och uppleva på Gräsö och hur man hittar ut till dessa platser. På detta sätt ökar det lokala rekreationsvärdet och det rörliga friluftslivet samtidigt som det bidrar till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturlandskapets förutsättningar och värden.

Genom projektet har en ny byggnad för ändamålet uppförts vid Gräsö gård på Gräsö, med dit hörande toalett och utökad parkering. Byggnaden kommer inrymma en nyproducerad utställning som på ett lättsamt sätt informerar besökare om öns unika natur- och kulturlandskap. För detta har en idéskiss tagits fram, som ska fungera som underlag för produktionen av en permanent utställning.

Projekten har skett i nära samarbete med Gräsö gård och finansierats av projektstöd via Länsstyrelsen i Uppsala län, Gräsöfonden, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen har varit projektägare.

Permanent utställning i Gräsö infocentrum

Informationscentrumet vid Gräsö gård kommer till sommaren 2016 inrymma en permanent utställning som på ett mångsidigt sätt kommer berätta om Gräsöns kulturlandskap och historia. Arbetet sker tillsammans med Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen och omfattar att ta fram en utställning samt ställa iordning utemiljön ytterligare så att vägledningen ut i närområdet blir tydligare. Projektet finansieras till 50 procent via LONA.

Utställningen invigdes av Gräsöfondens ordförande och vice ordförande den 15 juni. Utställningen kommer vara öppen under dagtid för besökare. Den intilliggande rastplatsen och toaletten är alltid öppen.

Projektet avslutades den 31 oktober 2016.

Läs mer i slutrapporten.