Landsbygdsutvecklingsprojekt


Mer information:

 • Restaurering via Landsbygdsprogrammet
  Sammanfattning Vi arbetar hela tiden med att bevara och öka naturvärdet i våra egna och arrenderade områden. Genom att söka medel från Landsbygdsprogrammet möjliggör vi insatser som öppnar upp igenvä...
 • Utveckling och upprustning av Upplandsleden
  Sammanfattning Med sina 50 mil är Upplandselden en av Sveriges längsta låglandsleder. De senaste åren har vi satsat mycket på information om leden för att göra den mer känd. Vi har bland annat tagit...
 • Hosjön
  Projektet omfattar ett nytt fågeltorn, spänger, stig, renovering av vindskydd och parkeringsplats. Initiativet till projektet kommer från Almunge Knutby ornitologiska förening. Under december 2020 har...
 • Gräsö trägärdesgårdar
  Projektet omfattar återuppbyggnad och restaurering av trägärdesgårdar på Djursten och Lönnholmen på Gräsö, samt vandringsstig och informationsskylt på Lönnholmen. Projektperiod 2017-2019 F...
 • Gräsö naturbete
  Syftet med projektet är att djurägare på Gräsö ska utöka med fler betesdjur så att produktionen av lokalt kött ska öka. Projektet ska också bidra till bättre samarbete mellan unga lantbrukare. Vidare ...
 • Natur- och kulturmiljöer längs Skyttorpsleden
  Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturvärden längs Skyttorpsleden samt erbjuda ett rekreationsstråk med information om natur och kultur. Området ligger mella Skyttorp och Vattholma stati...
 • Södra Spökbacken
  Södra Spökbacken består av värdefulla ängs- och betesmarker med den sällsynta fjärilen gotlandssäfferotplattmal. Markerna slåttras varje år för att gynna fjärilen. För att ytterligare gynna fjärilen k...