Rapporter och skrifter

569ef098ec794b09a18dfbc6d20945cb_a632a5ccc835237b4f8bcbf71d893668
Stensimpa. Foto: Johan Persson

Rapporter, faktablad och skrifter att ladda ner

Rapporter publicerade av andra

Hur åtgärder för naturvård och friluftsliv bidrar till landsbygdsutveckling_2022 (0,8 Mb)

MK17_konferensrapport (9 Mb)

LstC 2_2016 Landskapsplan för väddnätfjäril i Älvkarleby kommun (18,3 Mb)

WWFs naturbetesprojekt – långsiktiga effekter av 25 års arbete (6,7 Mb)

Förstudie. Gång- och cykelväg, väg 255. 2013 (10,1 Mb)

Håbo kommun Naturvårdsplan-Beskrivning av områden (19,8 Mb)

Håbo kommun Naturvårdsplan-Plan (1,1 Mb)

LstC 5_2012 Grunda marina miljöer i skärgården öster och söder om Gräsö (3,2 Mb)

SLU 2011 En förstudie av Upplandsstiftelsens naturområden (0,8 Mb)

LstC 4_2012 Fiskrekrytering och undervattensvegetation i havsvikar kring Forsmark-Furusund (8,9 Mb)

LstC 2_2011 Inventering av cinnoberbagge (2,1 Mb)

LstC 10_2010 Inventering av svartoxe i Uppsala län och Norrtälje kn 06-08 (1,4 Mb)

LstC 6_2010 Grunda marina områden vid Gårdskärskusten och Slada (3,6 Mb)

LstC 4_2010 Fågelfaunans utv. i Uppsala läns skärgård efter införandet av jakt på mink (5,5 Mb)

LstC 16_2008 Grunda havsvikar Sveriges kust (6,6 Mb)

LstC 1_2009 Grunda marina områden Gräsö 2009 (3,3 Mb)

2008 Kulturmarksvård Slutrapport Interreg (4,8 Mb)

LstC 13_2008 Asp metodutveckling (3,4 Mb)

LstC 10_2007 Inventering av rökpipsvamp i Uppsala län (4,4 Mb)

LstC 11_2007 Bombmurkla (3 Mb)

Lst C 27_2006 Stormusslor (2,5 Mb)

LstC 3_2007 Grunda havsvikar Gräsö (6,1 Mb)

2005 Skärgårdens kulturmarker Slutrapport Interreg (1,6 Mb)

LstC 18_2006 Musslor stora Uppsala (3,5 Mb)

SNV Rapport5203_2002 Metodik för inv. av vedlevande insekter (1,9 Mb)

SNV Rapport5323_2002 Demo av metoder för…vällenområdet i Uppland (0,9 Mb)

Entomologisk tidsskrift 123_2002 Harparbollund revisited (19,3 Mb)

Entomologisk tidsskrift 126_2005 Marma skjutfält (35,8 Mb)

Entomologisk tidsskrift 122_2001 Jämförelse av vedskalbaggsfaunan (21,4 Mb)

Entomologisk tidsskrift 121_2001 Svartoxen (14,9 Mb)

Ornis Svecia 6_1996 Förekomst av tretåig hackspett (19 Mb)

Entomologisk tidsskrift 121_2000 Pop utvärdering av trädlevande skalbaggarlbaggar (24,5 Mb)

Rapporter naturvård

2024_2 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2023 (10 Mb)

2024_1 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån, Örsundaån och Sagån 2023 (12,2 Mb)

2023_3 Fiskundersökningar i Fyrisån 2023 (10,7 Mb)

2023_2 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2022 (12,1 Mb)

2023_1 Aspundersökningar i Fyrisån Sävaån och Örsundaån 2022 (11,9 Mb)

2022_2 Provfiske i Bredforsen 2022 (4,2 Mb)

2022_1 Fiskundersökningar i Fyrisån 2022 (6,8 Mb)

2021_9 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2021 (5,5 Mb)

2021_8 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2021 (9,6 Mb)

2021_7 Fiskundersökningar i Fyrisån 2021 (5,5 Mb)

2021_6 Provfiske i Bredforsen 2021 (3 Mb)

2021_5 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2020 (4,9 Mb)

2021_4 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2020 (8,6 Mb)

2021_3 Provfiske i Bredforsen 2020 (2,1 Mb)

2021_2 Fiskundersökningar i Fyrisån 2020 (4,2 Mb)

2020_1 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2019 (4,7 Mb)

2019_7 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2019 (7,5 Mb)

2019_5 Yngelprovfiske Ängskär och Bondskäret 2019 (1,7 Mb)

2019_6 Provfiske i Bredforsen 2019 (4,2 Mb)

2019_3 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2018 (4,6 Mb)

2019_4 Fiskundersökningar i Fyrisån 2019 (4,6 Mb)

2019_1 Provfiske i Bredforsen 2018 (3,1 Mb)

2019_2 Aspundersökningar i Funboån, Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2018 (6,7 Mb)

2018_3 Lillsjön 2018 (32 Mb)

2018_4 Fiskundersökningar i Fyrisån 2018 (3,1 Mb)

2018_1 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2017 (3,8 Mb)

2018_2 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2017 (6,5 Mb)

2017_5 Fiskundersökningar i Fyrisån 2017 (2,7 Mb)

2017_6 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2017, slutrapport (14,4 Mb)

2017_4 Fågelinventering Dalbyviken 2016 (1,1 Mb)

2017_3 Ekinventering vid Vällen 2016 (4,2 Mb)

2017_1 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2016, delrapport 5 (13,6 Mb)

2017_2 Aspundersökningar i Fyrisån och Örsundaån 2016 (7,2 Mb)

2016_3 Fiskundersökningar i Fyrisån 2016 (3,9 Mb)

2016_4 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2016 (4,3 Mb)

2016_1 Ekologisk landskapsplanering vid nedre Dalälven 1996–2015 (14,4 Mb)

2016_2 Beskrivning av lokaler m ängsskäreplattmal i Uppsala län 2006–2014 (9,3 Mb)

2015_5_Inventering av fiskyngel i Björns skärgård 2015 (2,8 Mb)

2015_6 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 4 (6,9 Mb)

2015_3 Märkning av asp i Fyrisån och Örsundaån 2015 (3,7 Mb)

2015_4 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2015 (5,1 Mb)

2015_1 Naturvärdesinventering av Hammarskog, Uppsala kommun (12,3 Mb)

2015_2 Fiskundersökningar i Fyrisån 2015 (3,4 Mb)

2014_10 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012-2015, delrapport 3 (2,9 Mb)

2014_9 Märkning av asp i Fyrisån, Örsundaån och Funboån 2014 (4,7 Mb)

2014_8 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård Verksamhet 2014 (4,4 Mb)

2014_7 Fiskundersökningar i Fyrisån 2014 (2,6 Mb)

2014_5 Kryptogamer på älvängar i Bredforsen (2,4 Mb)

2014_6 Översiktlig inventering av aspskalbaggar 2014 (1,3 Mb)

2014_2 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, verksamhet 2013 (3,8 Mb)

2014_4 Fiskundersökningar i Fyrisån m bilaga (3,2 Mb)

2013_16 Mosippa vid marma militärområde, (2,7 Mb)

2014_1 Inventering av skalbaggar på asp i Kalmarnäs 2013 (1,4 Mb)

2013_14 Management plan. aimed at develop. a beef farm based on high nat. value grazing (4,1 Mb)

2013_15 Utvecklingsplan, exempel på utvecklingsplan för en gård vid upplandskusten (6,6 Mb)

2013_12 Evaluation of economics and nutrient runoff from farms with beef production (1 Mb)

2013_13 Butterflies as indicators for grassland management and biodiversity (5,2 Mb)

2013_10 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012–2015, delrapport 2 (2,3 Mb)

2013_11 Baltic beef – a handbook for beef production (4,7 Mb)

2013_8 Wetland vegetation as a potential for bio-enery production (4,8 Mb)

2013_9 Identifying and removing bottlenecks in mangement natural grasslands and wetlands (2,1 Mb)

2013_6 Fiskundersökningar i Fyrisån 2012 (1,4 Mb)

2013_7 Ulleråker naturinventering (10,8 Mb)

2013_4 Historical ecology as a base for conservation planning (5,4 Mb)

2013_5 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, slutrapport 2010–2012 (9,3 Mb)

2013_1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 (6,9 Mb)

2013_2 Method for evaluating grassland management and biodiversity (0,5 Mb)

2012_7 Skalbaggar på ek i Kalmarnäs (7,2 Mb)

2012_9 Särskilda åtg. för lind i Lännatrakten 2012 (45,4 Mb)

2012_5 Fortumprojekt Delrapport 5 (2,6 Mb)

2012_6 Insektsinventering av naturvårdsbränna, två år efteråt (1 Mb)

2012_2 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård. Verksamhet 2011 (6,9 Mb)

2012_3 Biologisk mångfald vid nedre Dalälven 2012–2015, delrapport 1 (5,7 Mb)

2011_7 Fortumprojekt Delrapport 4 (1,2 Mb)

2012_1 Inventering av skalbaggsfaunan i Fjällnora 2011 (2,6 Mb)

2011_5 Fiskinventering i Hågaån 2010 (1,6 Mb)

2011_6 Insektsinventering efter naturvårdsbränna (1 Mb)

2011_3 Elfiskeinventering och biotopvårdsåtgärder i Bredforsenområdet (1 Mb)

2011_4 Fiskundersökningar i Fyrisån (5,5 Mb)

2011_1 Naturinventering och skötselplan Untraverket, nedre Dalälven 2008-2009 (18,4 Mb)

2011_2 Reduktionsfiske som metod för att minska övergöd. i Östhammarsfjärdarna (3,6 Mb)

2010_6 Fortumprojekt Delrapport 2 (4,7 Mb)

2010_7 Fortumprojekt Delrapport 3 (1 Mb)

2010_4 Fiskrekrytering i tre grunda havsvikar i Gräsö södra skärgård 2010 (1,6 Mb)

2010_5 Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård (4,7 Mb)

2010_2 Elfiskeinventering i Bredforsenområdet 2010 (1,9 Mb)

2010_3 Undersökningar i Fyrisån 2010. Fisk och stormusslor (1,7 Mb)

2009_21 Rikkärr Älvkarleby kommun (1,3 Mb)

2010_1 Skötselförslag för lokaler med ängsskära i Tierps kommun (2,3 Mb)

2009_18 Fortumprojekt Delrapport 1 (3,9 Mb)

2009_19 Aspskötselplan Hågadalen-Nåsten, Uppsala kommun (2,6 Mb)

2009_16 Inventering av svartoxe Uppsala län och Norrtälje kommun 2006-2008 (8,7 Mb)

2009_17 Aspskötselplan Storskogen, Uppsala kommun (2,6 Mb)

2009_14 Skötselförslag för att gynna ängsskäreplattmal vid Lingnåre naturreservat (4,1 Mb)

2009_15 Årummet i Fyrisån (2 Mb)

2009_12 Lindlevande skalbaggar (1 Mb)

2009_13 Glofladan no Olaskär. Ett restaureringsobjekt? (1,3 Mb)

2009_10 Hotade insekter på krissla, Östhammars kommun (6,3 Mb)

2009_11 Länna Eklandskap (1,6 Mb)

2009_8 Fisk i Fyrisån (4,9 Mb)

2009_9 Undervattensvegetation och fiskyngel i östra Lövstabukten (1,4 Mb)

2009_6 Inventering av cinnoberbagge, aspsplintbock och aspbarkgnagare 2007-2008 (13,6 Mb)

2009_7 Elfiskeinventering i Bredforsenområdet (1 Mb)

2009_3 Inventering av bin vid upplandskusten, Östhammar (5,1 Mb)

2009_5 Ängsskareplattmal i Heby och Tierps kommun (1,3 Mb)

2009_1 Naturvärden i södra Lövstabuktens grunda havsmiljöer (1,6 Mb)

2009_2 Projekt Roslagshagar 2001-2008 Aktiviteter och erfarenheter (2,8 Mb)

2008_11 Rikkärr Älvkarleby kommun (2,2 Mb)

2008_12 Älvängsskötsel och inventering av urskogslöpare i Bredforsens naturreservat (0,9 Mb)

2008_8 Förekomsten av ängsnätfjäril på Gräsö och Örskär (5,1 Mb)

2008_9 Fjärilsinventering på Söderön/Norrön 2005-2006 (1,3 Mb)

2008_6 Naturvärdesinventering på Norrön (3,6 Mb)

2008_7 Hotade kustfåglar (2,2 Mb)

2008_4 Hotade insekter på krissla, Östhammars kommun (4,8 Mb)

2008_5 Länna Eklandskap (8,2 Mb)

2008_2 Inventering av gotlandssäfferotplattmal i Uppsala län 2006-2007 (2 Mb)

2008_3 Elfiske i Fyrisån (0,6 Mb)

2007_10 Rikkärr (0,7 Mb)

2008_1 Inventering av ängsskäreplattmal i Uppsala län 2006–2007 (3,4 Mb)

2007_7 Inventering av lindlevande skalbaggar (2,6 Mb)

2007_8 Inventering av bredbandad ekbarkbock 2005 (2,8 Mb)

2007_5 Utvekling av metod för övervakning av asp (1,8 Mb)

2007_6 Fjärilsinventering på Hållnäshalvön (6,4 Mb)

2007_3 Inventering av svartoxe Uppsala län och Norrtälje kommun (0,4 Mb)

2007_4 Inventeringsmetodik för hotade arter på krissla (0,8 Mb)

2007_1 Åtgärder för hotade insekter på krissla (0,7 Mb)

2007_2 Länna Eklandskap (2,1 Mb)

2006_10 Strömarån Biotopkartering med inriktning på vandringshinder och kräftbiotoper (2,3 Mb)

2006_9 Inventering av strandsandjägare (0,7 Mb)

2006_6 Inventering av ängsskäreplattmal i Uppsala län (1,2 Mb)

2006_8 Inventering av rökpipsvamp (1,8 Mb)

2006_4 Basinventering av cinnoberbagge och aspbarkgnagare (1,5 Mb)

2006_5 Fisk i Fyrisån (1,4 Mb)

2006_2 Aspens leklokaler i Uppsala län (1,5 Mb)

2006_3 Lövskogar vid sjön Vällen (3 Mb)

2005_2 Jumkilsån Översiktlig biotopkartering (1,9 Mb)

2006_1 Ås-och sandmarker i Uppsala län (0,6 Mb)

2004_1 Fjärilsinventering Örskar (0,8 Mb)

2005_1 Raggbock på Ulleråkers häradsallmänning (0,5 Mb)

2001_1 Rödlistade fjärilar i kraftledningsgator (1,3 Mb)

2003_1 Naturinventering vid Ekolsunds slott (2,3 Mb)

ELP Vällen Rapport 1997/5 (38,4 Mb)

Vatten i Uppsala län 1997 (89,9 Mb)

Skrifter och broschyrer

Rapporter och skrifter som inte går att ladda ner här men som går att beställa från oss

Beställ från oss via tel 018-611 62 71 eller info@upplandsstiftelsen.se

Priset för rapporter/skrifter/stenciler ligger på 20–80 kr exkl. porto.

 År  Nr  Titel  Antal sidor
 2006  7 Naturvärdesinventering av igenväxande hagmarker, slåtterängar och skogsbeten i Hållnäs  108
 2007  9 Åtgärder för mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne i Östhammars kommun 2005-2007  24
 2008  10 Mnemosyne Parnassius mnemosyne 2008  50
 2009  4 Dyngbaggar i sandiga betesmarker kring Östhammar 2008  28
2009 20 Mnemosynefjäril Östhammars kommun  10
2012 3 Wetland vegetation as a potential for bioenergy production  12
2012 4 Naturvärdesbedömning och förslag på kompensationsåtgärder för området vid kraftstationen Lanforsen i nedre Dalälven, Älvkarleby kommun  12

Rapporter äldre serie

1993 1. Sundberg, Jan. Övre och Nedre Föret, Uppsala Kungsängar – ett restau­reringsförslag. 30 s.
1993 2. Persson, Johan, Wallin, Mats och Wallström, Kerstin.  Kustvatten i Uppsala län 1993. 244 s.
1995 3. Naturreservat i Uppsala län. 88 s.
1996 4. Friluftsliv & folkhälsa. 56 s.
1997 5. Eriksson, Pär.  Ekologisk landskapsplanering i Vällenområdet. 93 s, bilagor
1997 6. Kardell, Lars. Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. 118 s.
1997 7. Jacobson, Rolf. Våtmarkernas värden i Uppsala län. 56 s.
2001 8. Eriksson, Pär. Metodik för inventering av vedlevande insekter. Delprojekt Vällen. 41 s.
2002 9. Amcoff, Martin och Eriksson, Pär. Metodik för inventering av tretåig hackspett. Delprojekt Vällen. 17 s.

Stenciler

1993 1. Gullberg, Karl, Olofsson, Hans och Nyberg, Per. Elfiskeinventering av vatten i Uppsala län 1990. 200 s. (Begränsad spridning.)
1994 2. Edholm, Mats.  Fågelfaunan vid Vissjön och Långnäset 1990. 11 s.
1994 3. Edholm, Mats.  Uppsala läns fågelsjöar. Översiktlig beskrivning samt förslag till restaureringsåtgärder. 25 s.
1994 4. Tenfält, Leif.  Mälaråar i Uppsala län. Förutsättningar för introduktion av självreproducerande vandringsöring. 19 s, bilagor.
1994 5. Amcoff, Martin & Pettersson, Tommy.  Vendelsjön. Häckfågelinvente­ring, kärlväxtinventering samt restaureringsförslag. 31 s, bilagor.
1994 6. Amcoff, Martin.  Strandängar vid Lårstaviken och Sisshammarsviken. Häckfågelinventeringar samt förslag till restaurering och skötsel. 49 s, bilagor.
1994 7. Lundgren, Björn.  Fågelinventering vid Ledskär 1989. 32s.
1994 8. Nilsson, Helena. Miljörevision av Upplandsstiftelsens campingplatser och stugbyar. 10 s, bilagor.
1996 9. Lennartsson, Tommy och Vessby, Karolina. Ledskärsområdet. Naturvärden och vegetation samt förslag till skötselplan. 68 s.
1996 10. Stighäll, Kristoffer. Bennebolsområdet. Naturinventering och förslag till ekologisk lamdskapsplanering. 54 s.
1996 11. Westin, Pekka. Fågelinventering av Härjarö naturreservat med förslag till skötselåtgärder. 40 s, bilagor.
1997 12. Wallström, Kerstin och Persson, Johan. Grunda havsvikar i Uppsala län. Västra Öregrundsgrepen. 47 s.
1997 13. Lennartsson, Tommy (red). Sumpskogen. Dess betydelse för växter och djur i det uppländska skogslandskapet. 92 s.
1997 14. Sonesten, Lars. Kvicksilver och cesium i fisk. En undersökning av halterna i abborre, gädda och gös från sjöar i Uppsala län 1991–1993. 62 s.
1999 15. Ryrholm,Nils,Björklund, Jan-Olov och Frycklund, Ingemar. Fjärilsinventering på kulturmarker längs roslagskusten 1996–97. 60 s.
1999 16. Nyberg, Per. Fiskfaunan i Uppsala läns sjöar. En provfiskeinventering i 82 sjöar 1991–93. 136 s.
1999 17. Wallström, Kerstin och Persson, Johan. Kransalger och grunda havsvikar vid Uppsala läns kust. 100 s.
2000 18. Wallström, Kerstin, Mattila, Johanna, Sandberg-Kilpi, Eva m fl. Miljötillstånd i grunda havsvikar. Beskrivning av vikar i regionen Uppland-Åland-sydvästra Finland samt utvärdering av inventeringsmetoder. 141 s.
2000 19. Gunnerhed, Malin. Kustmynnande vattendrag i Uppsala län. Resultat från en inventering utförd 1999. 101 s.
2001 20. Eriksson, Pär. Inventering av trädinsekter vid nedre Dalälven 1997–99. 100 s.
2001 21. Pless, Thomas. Häckfågelfaunan vid Vendelsjön. De våtmarksbundna arternas numerära utveckling under tre decennier. 45 s.
2001 22. Amcoff, Martin. Minkens inverkan på kustfågelbestånden i Uppsala läns skärgård. 33 s.
2004 23. Ljungström, Annika. Resultat av enkätundersökning inom projektet Friluftsliv för ALLA. 30 s.
2004 24. Ljungström, Annika. Räkna friluftslivet i Uppsala län, Uppsala kommun och Upplandsleden. 30 s.

Övriga skrifter

1975 Westin, Pekka. Faunainventering Härjarö naturreservat. 18 s.
1980 Bylund, Lillemor och Cairén, Stefan. Ängskär. Inventering, dispositions- och skötselplan för mark och vatten – plan för anläggning, disposition och sköt­sel av anordning för rekreation och friluftsliv. 81 s.
1982 Wallsten, Maud och Blomqvist, Peter. Vatten i Uppsala län 1982. Inventering, beskrivning och åtgärdsförslag för sjöar och vattendrag. 360 s.
1984 Willén, Torbjörn. Lilla Ullfjärden – en sjöbeskrivning. Ingår som nr 1769 i se­rien Naturvårdsverkets rapporter. En sammanställning av resultat från ett av de större delprojekten inom MU/NLU. 121 s.
1985 Hultman, Sven-G. Tolkning – en sovande jätte. Vidgad information om natur- och kulturlandskapet i Uppsala län. Ingår som nr 35 i serien Rapporter från Avdelningen för landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet. 90 s + bil.
1987 Syrén, Per och Åse, Lars-Åke. Trösklar till sjöar och vattendrag i Uppsala län. Ingår som nr 3/87 i serien Meddelanden från länsstyrelsen i Uppsala län. 188 s + bil.
1989 Sonesten, Lars. Sammanställning och utvärdering av syrgasdata från ett hundratal sjöar i Uppsala län. 12 s.
1989 Lägerskola på Härjarö. Idématerial för lärare och elever. 37 s.
1989 Hedblom, Malin och Saari, Riikka. En studie av campingplatser – Härjarö och Gräsöbaden. Examensarbete. 120 s.
1990 Pettersson, Kurt och Wallsten, Maud. Sjörestaurering i Sverige.  Utvärdering av befintliga metoder för sjörestaurering, även utländska rön. Ingår som nr 3817 i serien Naturvårdsverkets rapporter.  57 s.
1990 Stignäs, Håkan. Sjödjupkartor och sjödata. 143 s.
1991

 

Wallgren, Rickard.  Kungshamn-Morga naturreservat: Till vad och för vem? Erfarenheter av försök med kringströvande naturguide. Utgivet av Frilufts-

främjandet och Upplandsstiftelsen. 48 s + bil.

1991 Lägerskola på Rävsten. Idématerial för lärare och elever. 47 s.
1991 Lindman, Helena. Vandrarundersökningar – en metodstudie på Upplandsleden. Examensarbete. 68 s.
1992 Upplandsstiftelsen 1972–92 – en jubileumsskrift.
1993 Hogdal, Jon.  Liv och Landskap i Uppsala län. Upplandsstiftelsen och Svenska Turistföreningen. 192 s.
1994 Kinnerbäck, Anders. Mälarmynnande åar i Uppsala län 1994. 481 s.
1995 Ekologisk landskapsplanering, Vällenområdet. US & Korsnäs. 8 s.
1995 Ecological Landscape Planning in the Vällen distrikt, US & Korsnäs, 8 s.
1995 Lägerskola på Sågarbo. Idématerial för lärare och elever. 50 s.
1995 Sju Pärlor längs Upplandsleden. En vandringshandledning. 20 s.
1996 Johansson, Magnus. Tickor i en uppländsk gammelskog. 10 s.
1996 Eriksson, Pär. Naturgivna förutsättningar och skogshistoria. Konsekvenser för biologisk mångfald. Särtryck ur Hur skall vi klara miljömålet i svenskt skogsbruk? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift Årg. 135, nr 12, sid 19–40, där artikeln har titeln Presentation av Vällenprojektet och den ekologiska landskapsplanen.
1997 Lägerskolor och lägerplatser i Uppsala län. 24 s.
1997 Upplandsstiftelsen 1993–1997. 28 s.
2001 Persson, Johan och Schreiber, Henrik. Undervattensvegetation i grunda havsvikar. Stockholms läns norra skärgård. Rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Upplandsstiftelsen. 57 s.
2001 Sundberg, Sebastian och Stolpe, Per. Förändringar i Upplands flora under ett sekel. Ett metodutvecklingsprojekt med preliminära resultat ur två landskapsinventeringar under 1900-talet. 40 s.
2002 Eriksson, Pär. Metodik för inventering av vedlevande insekter.

Delprojekt Vällen. 49 s.

2002 Eriksson, Pär. Metodik för inventering av tretåig hackspett.

Delprojekt Vällen. 22.s.

2002 Upplandsstiftelsen 30 år. 1972–2002. 27 s
2006 Upplandsstiftelsen 2003–2006. Hänt under fyra år. 23 s.