Publikationer om Vällen

Landskapsprojekt Vällen - Publikationer Vällen - ctl00_cph1_mainimg
Tretåig hackspett. Foto: Pär Eriksson

För de publikationer som saknar länkar, kontakta Pär Eriksson eller Upplandsstiftelsens kansli med en beställning.

Artiklar

En inplanterad population av svartoxe (Ceruchus chrysomelinus) 17 år senare: etablering, vedval och framtid. Entomologisk tidskrift 134 (2013)

Qualities and supply of suitable dead wood for Ceruchus chrysomelinus and its dispersal pattern in a translocated population.SLU, Department of Ecology 2012:19


Vällenområdet, naturgivna förutsättningar och skogshistoria. Konsekvenser för biologiska mångfald. Kungliga skogs- och lantbruksakademiens Tidskrift Årg. 135, Nr 12, 1996.

Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå. ORNIS SVECICA 6: 1996.

Rapporter

Hur påverkas lavfloran vid Frihuggning av Ek? Examensarbete av Linda Johanneson, Uppsala universitet, 2019

Rapport från mångfaldskonferens om skogslandskapet 2017Ekologisk Landskapsplanering i Vällenområdet. Rapport 5. Upplandsstiftelsen 1997Metodik för inventering av vedlevande insekter. Rapport 5203. Naturvårdsverket 2002Metodik för inventering av tretåig hackspett. Rapport 5201. Naturvårdsverket 2002Ekinventering vid Vällen 2016. Rapport 3, 2017. Upplandsstiftelsen

Demonstration av metoder för monitoring av uthålligt skogsbruk inom Vällenområdet i Uppland. Rapport 5323. Naturvårdsverket 2002.

Bennebolsområdet, Naturinventering och förslag till ekologisk landskapsplanring.Upplandsstiftelsens Stencil nr 10, 1996.

Foldrar/skrifter

Välkommen till Vällen. Folder med karta över Vällenområdet.

Ekologisk Landskapsplanering, Vällenområdet 1995 (broschyr utgiven av Upplandsstiftelsen och Korsnäs).

Upplandsstiftelsens årsredovisning 1996.

Fler publikationer

Under Om stiftelsen hittar du fler publikationer som producerats av Upplandsstiftelsen.