Rikare skärgårdslandskap

IMG_5634.JPG
Våtmark med fiskvandringsväg som återskapats inom projektet. Foto: Frida Hermanson

Levande skärgård som resurs för framtiden
Roslagens- och Stockholms skärgård karaktäriseras av en stor mängd öar, grunda havsområden och en flikig kustlinje. De grunda och skyddade havsvikarna utgör en enorm resurs för fiskfaunan och ett rikt fågelliv. Angränsande fastland samt en stor del av öarna har under århundraden hävdats av djurhållare som skapat ett småbrutet ängs- och hagmarkslandskap med unika värden i flora och fauna. Skärgården är under sommarperioden välbesökt av människor, både sommarboende och turister. Sammantaget är naturvärdena över hela skärgårdsområdet rikliga och i hög grad exklusiva, både vad gäller terrestra och marina miljöer. Skärgården berör många människor. Här finns också en mycket intressant kultur- och odlingshistoria.

Projektets syfte är att utveckla exempel och modeller för att i samverkan nå en långsiktigt hållbar kust- och skärgårdsförvaltning. Man vill på så sätt ta ett samlat grepp över projektområdet, dess miljö och nyttjande i syfte att verka för bevarandet av ekosystem och dess tjänster för framtiden.

Projektets mål är att samarbetet ska leda till faktiska förbättringar i området, ge exempel på hur olika åtgärder förbättrar naturmiljön, informera om vad man som privatperson, markägare, arrendatorer, kommun m.fl. kan göra samt verka för att bli en modell för andra områden.


Projektperiod
2014–2019

Finansiering
WWF, Upplandsstiftelsen, Skärgårdsstiftelsen

Parter
WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen

Del av län det berör
Östhammars kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

 

wwf.jpg


skargardsstiftelsen.jpg