Sweden  English 
2014-10-09

Life+ MIA, Mälarens inre skärgård avslutas

ekplanta_bur_MA.JPG

Aktuellt 2014-10-09

Nu avslutas det framgångsrika EU-projektet Life+ MIA. Under sista veckan i september hölls det avslutande seminarium där man sammanfattade projektets åtgärder och erfarenheter. Projektet startade 2009 och har drivits av Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen. Projektet finansieras dessutom av EU och Naturvårdsverket och kommunerna Håbo, Enköping, Västerås och Köping.


Huvudsyftet med projektet har varit att skapa bra förutsättningar för att långsiktigt kunna bevara värdefulla naturmiljöer och arter som har skötselbehov i 42 områden vid Mälaren. Dessa miljöer, arter och områden ingår i EUs Natura 2000-nätverk. Genom projektet har Upplandsstiftelsen gjort insatser i tre av våra områden, Kalmarnäs, Wikparken och Norra Björkfjärden. Här har vi bland annat restaurerat och öppnat upp skogen, planterat ek, byggt tillgänglihetsanpassade plattformar, inventerat småsvalting och insekter på asp och ek samt genomfört informationsinsatser.


Läs mer om vad projektet i sin helhet har genomfört.Tillbaka till nyhetsarkivet
I kalmarnäs naturreservat har vi via projektet planterat ekplantor för att gynna föryngringen av ek i området. Foto: Martin Amcoff