Pågående projekt

DSC_0087.JPG
Flera av de projekt som vi är med och driver berör länets kustområde. Foto: Johan Persson

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi förutsättningarna för naturvård, friluftsliv och naturskola i länet.  Samarbetet initieras och leds ofta av oss med finansiering från bland annat  WWF, Naturvårdsverket, kommuner och EU:s miljöfonder.

Här presenterar vi de projekt som vi nu är involverade i. Presentationen omfattar enbart de projekt som har en fastlagd projektperiod och som involverar flera parter i samhället. Utöver detta bedriver vi flertalet mindre projekt inom vår egen organisation som bland annat omfattar naturområden och anläggningar.


Mer information:

 • Rikare skärgårdslandskap
  Levande skärgård som resurs för framtiden Roslagens- och Stockholms skärgård karaktäriseras av en stor mängd öar, grunda havsområden och en flikig kustlinje. De grunda och skyddade havsvikarna utgör ...
 • Kustmynnande vattendrag
  Sammanfattning Projektets övergripande syfte är att främja rekryteringen av rovfisk. Detta kommer i stora drag göras genom restaurering av våtmarker samt åtgärda vandringshinder i kustmynnande bäckar...
 • Restaurering via Landsbygdsprogrammet
  Sammanfattning Vi arbetar hela tiden med att bevara och öka naturvärdet i våra egna och arrenderade områden. Genom att söka medel från Landsbygdsprogrammet möjliggör vi insatser som öppnar upp igenvä...
 • Åtgärder hotade arter
  Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, privata bolag, föreningar och lokala markägare under många års tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet....
 • Utveckling och upprustning av Upplandsleden
  Sammanfattning Med sina 50 mil är Upplandselden en av Sveriges längsta låglandsleder. De senaste åren har vi satsat mycket på information om leden för att göra den mer känd. Vi har bland annat tagit...
 • LONA projekt
  Via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang samt göra naturen mer tillgänglig fö...
 • ANIS
  Projektet syftar till att påskynda åtgärdsarbetet inom skyddade områden dels genom att identifiera ändringar som bör genomföras i reservatsföreskrifter/bevarandeplaner och dels genom att identifiera o...
 • KOMPIS
  Projekt KOMPIS Södra Bottenhavet är ett mellankommunalt planeringsunderlag för kust- och havsplanering för Hälsingland, Gästrikland och Uppland. Upplandsstiftelsen deltar som en del i detta projek...
 • FINA
  Upplandsstiftelsen har fått ett utökat folkhälsouppdrag under perioden 2016–2018. Inom detta uppdrag ska vi till en början med utveckla några pilotmodeller för regelbunden fysisk aktivitet i natur för...