LONA projekt

FriluftsdagHammarskog_oppnaForskolan_2017_KV.jpg
Projektsamverkan kan bland annat skapa mötesplatser i närnaturen där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs. Foto: Åsa Sjögren


Via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang samt göra naturen mer tillgänglig för människor. Upplandsstiftelsen har varit engagerad i en mängd olika LONA projekt de senaste 10 åren, där vi gått in som medfinansiär och/eller aktiv part i projektet. Här finner ni de LONA projekt som vi just nu är engagerade i.


Mer information:

 • Fler Öppna förskolor flyttar ut
  Sammanfattning I ett lyckat projekt har vi utvecklat uteverksamhet för de Öppna förskolan i Gottsunda. Nu vill vi gå vidare låta alla de övriga sex Öppna förskolorna flytta ut. Vi vill skapa en möte...
 • Upplandsleden Knyt ihop säcken i Heby kommun
  Sammanfattning Projektet syftar till att knyta ihop Upplandsleden i Heby kommun genom att anlägga två nya etapper mellan Siggefora i söder och Tärnsjö i norr. Projektet utgör en del av en långsiktig ...
 • Ledskärs hamn
  Sammanfattning: Ledskär är en av Sveriges viktigaste fågellokaler. Genom projektet vill vi skapa en mötesplats där alla kan ta del av fågellivet. Detta ska göras genom att anlägga en mindre fågelp...
 • Björns skärgård
  Sammanfattning Genom projektet vill vi restaurera utvalda delar av skärgårdens naturmiljöer samt tillgängliggöra området för allmänheten genom etablering av uppmärkta stigar, rastplatser och infor...
 • Lortfjärden
  Sammanfattning Lortfjärden är en ca 3,5 ha stor våtmark som avvattnas av ett ca 300 m långt dike/bäck som mynnar i Sunnanöfjärden söder om Öregrund. Endast 0,85 ha av fjärden har fram till nyligen ...
 • Gölarna
  Våtmarken Gölarna, som ligger på den västra delen av Hållnäshalvön, är kraftigt dikad och på grund av detta har den fram till nyligen till stora delar varit igenvuxen av sly, tät vass och efter kanter...
 • Kustnära skräntärnevatten
  Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett nätverk av vatten-/våtmarksområden som stärker den biologiska mångfalden och som gynnar både skräntärna och andra skärgårdsarter knutna till de...
 • Rotskär
  Älvkarleby kommun har tillsammans med Upplandsstiftelsen beviljats LONA medel för att utreda en framtida naturreservatsbildning på Rotskär. Inom projektet kommer ett förslag till avgränsning av reserv...
 • Restaurering av Lill-Sandören
  Lill-Sandören i Älvkarleby är populärt för båt- och friluftsliv, och hyser även höga värden för biologisk mångfald i de öppna sandrika markerna. I ett projekt tillsammans med Östanå bysamfällighetsför...
 • Våtmarksrestaurering Svanhusskogen
  LONA-projektet omfattar en hydrologisk restaurering av våtmarksområde i naturreservatet Svanhusskogen. Genom att lägga igen befintliga diken hålls vattnet kvar i landskapet längre, vilket kan hejda ig...
 • Invasiva arter i Älvkarleby - inventering och åtgärder
  Tillsammans med Naturskyddsföreningen Älvkarleby kartläggs förekomsten av invasiva arter i Älvkarleby kommun. Kartläggningen omfattar de invasiva arterna blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jätt...

LONA_logo.JPG