Meatball

Kalvar_AKR_.JPG
Foto: Anna-Karin Roos

Jordbrukssektorn står för en betydande del av näringsbelastningen till Östersjön. Med hållbara jordbruksmetoder som kräver mindre plöjning och handelsgödsel kan näringsbelastningen till Östersjön minska samtidigt som biologisk mångfald ökar. Ett exempel är köttproduktionen som i de flesta fall sker genom att djur föds upp på stall där fodret kommer från plöjd och gödslad åkermark. Genom att istället föda upp djur på naturliga gräsmarker och våtmarksområden sommartid minskar användningen av handelsgödsel och därmed minskar övergödningen till Östersjön. Övergödningen minskar ytterligare genom att våtmarker som fångar upp näringsämnen, återskapas och sköts.

För att visa hur hållbara jordbruksmetoder kan fungera ska lantbrukare och projektpartners i Sverige, Estland, Lettland och Litauen tillsammans arbeta fram modellområden som visar jordbruksmetoder som minskar övergödningen till Östersjön på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Huvudsakliga aktiviteter

Genom samarbete med 3–5 modellgårdar/land kommer bland annat naturbetesmarker och våtmarker restaureras samt försök med långliggande vallar och bioenergi utföras. Utvärdering av gårdarnas ekonomi samt produktionsmetodernas påverkan på biologisk mångfald samt minskat näringsläckage kommer att genomföras parallellt inom projekt SNOWBAL (2011–2013).

Projektområde i Sverige: Uppland

Partners: WWF Baltic Ecoregion  Programme (projektägare), Upplandsstiftelsen, Estonian Fund for Nature, Lithuanian Fund for Nature, Pasaules Dabas Fonds (Latvia), Latvijas Dabas Fonds (Latvia).

Projektets totala budget omfattar 6,9 miljoner SEK fördelat under åren 2011–2014.

Projektperiod

2011–2014

Finansiering

WWF Baltic Ecoregion  

Parter

WWF Baltic Ecoregion  Programme (projektägare), Upplandsstiftelsen, Estonian Fund for Nature, Lithuanian Fund for Nature, Pasaules Dabas Fonds (Latvia), Latvijas Dabas Fonds (Latvia).

Del av län det berör

I huvudsak Östhammar och Tierps kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson

 

Läs mer om Meatball