Gredelby och Trunsta för Knivstabor

Gredelby_maj_2009_Foto_Karin_Ek.jpg
Foto: Karin Ek

Sammanfattning
Kommunen har tillsammans med ideella parter och med stöd av Upplandsstiftelsen gjort stora insatser i Gredelby hagar och Trunsta träsk under senare år. Både hagarna och våtmarken har restaurerats och naturvärdena stärkts rejält. Markerna är mycket populära strövområden för närboende, men lite anonyma och svåra att hitta i för den som inte bor i närheten.

Syftet med projektet är att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk mer känt och till ett lättillängligt strövområde för alla Knivstabor. Vi vill berätta om de naturvärden som finns i markena och om hur vi arbetat för att stärka dem. Vi vill också ge redskap för skolor att bedriva undervisning i området.

Projektperiod
2015–2017

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Knivsta

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG