Gammelhus och Krutudden – ett tätortsnära naturområde


Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram underlag för hur det tätortsnära Gammelhusområdet inklusive Krutudden bör skötas för att bevara/förstärka naturvärden och gynna friluftslivet. Projektet avser även att utreda om området i sin helhet eller i delar har tillräckliga naturvärden för att bilda ett kommunalt naturreservat.

 

Projektperiod

2012–2013

 

Finansiering

Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och LONA

 

Parter

Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG


 Läs mer om LONA