Rapporter och skrifter

StensimpaHagaanJP09.JPG
Stensimpa. Foto: Johan Persson

Rapporter och skrifter som ni kan ladda ner

 


Rapporter och skrifter som inte går att ladda ner här men som går att beställa från oss

 År  Nr  Titel  Antal sidor
 2006  7 Naturvärdesinventering av igenväxande hagmarker, slåtterängar och skogsbeten i Hållnäs  108
 2007  9 Åtgärder för mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne i Östhammars kommun 2005-2007  24
 2008  10 Mnemosyne Parnassius mnemosyne 2008  50
 2009  4 Dyngbaggar i sandiga betesmarker kring Östhammar 2008
 28
2009
20
Mnemosynefjäril Östhammars kommun
 10
2012
3
Wetland vegetation as a potential for bioenergy production
 12
2012
4
Naturvärdesbedömning och förslag på kompensationsåtgärder för området vid kraftstationen Lanforsen i nedre Dalälven, Älvkarleby kommun
 12Rapporter äldre serie

1993

1.

Sundberg, Jan. Övre och Nedre Föret, Uppsala Kungsängar – ett restau­reringsförslag. 30 s.

1993

2.

Persson, Johan, Wallin, Mats och Wallström, Kerstin.  Kustvatten i Uppsala län 1993. 244 s.

1995

3.

Naturreservat i Uppsala län. 88 s.

1996

4.

Friluftsliv & folkhälsa. 56 s.

1997

5.

Eriksson, Pär.  Ekologisk landskapsplanering i Vällenområdet. 93 s, bilagor

1997

6.

Kardell, Lars. Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. 118 s.

1997

7.

Jacobson, Rolf. Våtmarkernas värden i Uppsala län. 56 s.

2001

8.

Eriksson, Pär. Metodik för inventering av vedlevande insekter. Delprojekt Vällen. 41 s.

2002

9.

Amcoff, Martin och Eriksson, Pär. Metodik för inventering av tretåig hackspett. Delprojekt Vällen. 17 s.


Stenciler

1993

1.

Gullberg, Karl, Olofsson, Hans och Nyberg, Per. Elfiskeinventering av vatten i Uppsala län 1990. 200 s. (Begränsad spridning.)

1994

2.

Edholm, Mats.  Fågelfaunan vid Vissjön och Långnäset 1990. 11 s.

1994

3.

Edholm, Mats.  Uppsala läns fågelsjöar. Översiktlig beskrivning samt förslag till restaureringsåtgärder. 25 s.

1994

4.

Tenfält, Leif.  Mälaråar i Uppsala län. Förutsättningar för introduktion av självreproducerande vandringsöring. 19 s, bilagor.

1994

5.

Amcoff, Martin & Pettersson, Tommy.  Vendelsjön. Häckfågelinvente­ring, kärlväxtinventering samt restaureringsförslag. 31 s, bilagor.

1994

6.

Amcoff, Martin.  Strandängar vid Lårstaviken och Sisshammarsviken. Häckfågelinventeringar samt förslag till restaurering och skötsel. 49 s, bilagor.

1994

7.

Lundgren, Björn.  Fågelinventering vid Ledskär 1989. 32s.

1994

8.

Nilsson, Helena. Miljörevision av Upplandsstiftelsens campingplatser och stugbyar. 10 s, bilagor.

1996

9.

Lennartsson, Tommy och Vessby, Karolina. Ledskärsområdet. Naturvärden och vegetation samt förslag till skötselplan. 68 s.

1996

10.

Stighäll, Kristoffer. Bennebolsområdet. Naturinventering och förslag till ekologisk lamdskapsplanering. 54 s.

1996

11.

Westin, Pekka. Fågelinventering av Härjarö naturreservat med förslag till skötselåtgärder. 40 s, bilagor.

1997

12.

Wallström, Kerstin och Persson, Johan. Grunda havsvikar i Uppsala län. Västra Öregrundsgrepen. 47 s.

1997

13.

Lennartsson, Tommy (red). Sumpskogen. Dess betydelse för växter och djur i det uppländska skogslandskapet. 92 s.

1997

14.

Sonesten, Lars. Kvicksilver och cesium i fisk. En undersökning av halterna i abborre, gädda och gös från sjöar i Uppsala län 1991–1993. 62 s.

1999

15.

Ryrholm,Nils,Björklund, Jan-Olov och Frycklund, Ingemar. Fjärilsinventering på kulturmarker längs roslagskusten 1996–97. 60 s.

1999

16.

Nyberg, Per. Fiskfaunan i Uppsala läns sjöar. En provfiskeinventering i 82 sjöar 1991–93. 136 s.

1999

17.

Wallström, Kerstin och Persson, Johan. Kransalger och grunda havsvikar vid Uppsala läns kust. 100 s.

2000

18.

Wallström, Kerstin, Mattila, Johanna, Sandberg-Kilpi, Eva m fl. Miljötillstånd i grunda havsvikar. Beskrivning av vikar i regionen Uppland-Åland-sydvästra Finland samt utvärdering av inventeringsmetoder. 141 s.

2000

19.

Gunnerhed, Malin. Kustmynnande vattendrag i Uppsala län. Resultat från en inventering utförd 1999. 101 s.

2001

20.

Eriksson, Pär. Inventering av trädinsekter vid nedre Dalälven 1997–99. 100 s.

2001

21.

Pless, Thomas. Häckfågelfaunan vid Vendelsjön. De våtmarksbundna arternas numerära utveckling under tre decennier. 45 s.

2001

22.

Amcoff, Martin. Minkens inverkan på kustfågelbestånden i Uppsala läns skärgård. 33 s.

2004

23.

Ljungström, Annika. Resultat av enkätundersökning inom projektet Friluftsliv för ALLA. 30 s.

2004

24.

Ljungström, Annika. Räkna friluftslivet i Uppsala län, Uppsala kommun och Upplandsleden. 30 s.


Övriga skrifter

1975

Westin, Pekka. Faunainventering Härjarö naturreservat. 18 s.

1980

Bylund, Lillemor och Cairén, Stefan. Ängskär. Inventering, dispositions- och skötselplan för mark och vatten - plan för anläggning, disposition och sköt­sel av anordning för rekreation och friluftsliv. 81 s.

1982

Wallsten, Maud och Blomqvist, Peter. Vatten i Uppsala län 1982. Inventering, beskrivning och åtgärdsförslag för sjöar och vattendrag. 360 s.

1984

Willén, Torbjörn. Lilla Ullfjärden – en sjöbeskrivning. Ingår som nr 1769 i se­rien Naturvårdsverkets rapporter. En sammanställning av resultat från ett av de större delprojekten inom MU/NLU. 121 s.

1985

Hultman, Sven-G. Tolkning – en sovande jätte. Vidgad information om natur- och kulturlandskapet i Uppsala län. Ingår som nr 35 i serien Rapporter från Avdelningen för landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet. 90 s + bil.

1987

Syrén, Per och Åse, Lars-Åke. Trösklar till sjöar och vattendrag i Uppsala län. Ingår som nr 3/87 i serien Meddelanden från länsstyrelsen i Uppsala län. 188 s + bil.

1989

Sonesten, Lars. Sammanställning och utvärdering av syrgasdata från ett hundratal sjöar i Uppsala län. 12 s.

1989

Lägerskola på Härjarö. Idématerial för lärare och elever. 37 s.

1989

Hedblom, Malin och Saari, Riikka. En studie av campingplatser – Härjarö och Gräsöbaden. Examensarbete. 120 s.

1990

Pettersson, Kurt och Wallsten, Maud. Sjörestaurering i Sverige.  Utvärdering av befintliga metoder för sjörestaurering, även utländska rön. Ingår som nr 3817 i serien Naturvårdsverkets rapporter.  57 s.

1990

Stignäs, Håkan. Sjödjupkartor och sjödata. 143 s.

1991

 

Wallgren, Rickard.  Kungshamn-Morga naturreservat: Till vad och för vem? Erfarenheter av försök med kringströvande naturguide. Utgivet av Frilufts-

främjandet och Upplandsstiftelsen. 48 s + bil.

1991

Lägerskola på Rävsten. Idématerial för lärare och elever. 47 s. 

1991

Lindman, Helena. Vandrarundersökningar – en metodstudie på Upplandsleden. Examensarbete. 68 s.

1992

Upplandsstiftelsen 1972–92 – en jubileumsskrift.

1993

Hogdal, Jon.  Liv och Landskap i Uppsala län. Upplandsstiftelsen och Svenska Turistföreningen. 192 s.

1994

Kinnerbäck, Anders. Mälarmynnande åar i Uppsala län 1994. 481 s.

1995

Ekologisk landskapsplanering, Vällenområdet. US & Korsnäs. 8 s.

1995

Ecological Landscape Planning in the Vällen distrikt, US & Korsnäs, 8 s.

1995

Lägerskola på Sågarbo. Idématerial för lärare och elever. 50 s.

1995

Sju Pärlor längs Upplandsleden. En vandringshandledning. 20 s.

1996

Johansson, Magnus. Tickor i en uppländsk gammelskog. 10 s.

1996

Eriksson, Pär. Naturgivna förutsättningar och skogshistoria. Konsekvenser för biologisk mångfald. Särtryck ur Hur skall vi klara miljömålet i svenskt skogsbruk? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift Årg. 135, nr 12, sid 19–40, där artikeln har titeln Presentation av Vällenprojektet och den ekologiska landskapsplanen.

1997

Lägerskolor och lägerplatser i Uppsala län. 24 s.

1997

Upplandsstiftelsen 1993–1997. 28 s.

2001

Persson, Johan och Schreiber, Henrik. Undervattensvegetation i grunda havsvikar. Stockholms läns norra skärgård. Rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Upplandsstiftelsen. 57 s.

2001

Sundberg, Sebastian och Stolpe, Per. Förändringar i Upplands flora under ett sekel. Ett metodutvecklingsprojekt med preliminära resultat ur två landskapsinventeringar under 1900-talet. 40 s.

2002

Eriksson, Pär. Metodik för inventering av vedlevande insekter.

      Delprojekt Vällen. 49 s.

2002

Eriksson, Pär. Metodik för inventering av tretåig hackspett.

      Delprojekt Vällen. 22.s.

2002

Upplandsstiftelsen 30 år. 1972–2002. 27 s

2006

Upplandsstiftelsen 2003–2006. Hänt under fyra år. 23 s.Här finner ni skrifter och rapporter producerade av Upplandsstiftelsen samt rapporter producerade av andra där Upplandsstiftelsen medverkat.

De flesta publikationerna kan ni ladda hem gratis (pdf). De som inte finns som nedladdningsbar fil kan ni beställa från oss.

Alla publikationer går även att beställa från oss via tel 018-611 62 71 eller info@upplandsstiftelsen.se

Priset för våra rapporter/skrifter/stenciler ligger på 20–80 kr exkl. porto.