Lövrika skogar

Lövrika skogar

I Uppland finns det en hel del ädellövskogar och asprika skogar. Detta trots att det moderna skogsbruket under lång tid har gynnat barrträd och missgynnat lövträd.

Ädellövskogarna gynnar den biologiska mångfalden 

De ädla lövträden – ek, lind, ask, lönn och alm – bildar tillsammans slutna lövskogar av mycket varierande slag, eller står som solitärer i hagmarker, parker eller som vårdträd.  I norra Vällen finns också Sveriges sannolikt största inslag av lind i skogslandskapet. Ädellövträden är mycket viktiga för den biologiska mångfalden, och en stor del av arterna som är knutna till ädellövträd är rödlistade.  

Aspskogar hyser sällsynta arter 

Aspen är ett annat lövträd som hyser många hotade och sällsynta arter. Just Uppsala län har en hög andel asprika skogar jämfört med de flesta andra län, och vi har därför också ett särskilt ansvar att bevara asprika miljöer. Aspen finns både i jordbrukslandskapet och i skogsmarken, men det är särskilt gamla, grova aspar i äldre skog som är viktiga för den biologiska mångfalden.  

Blandskogarna är också viktiga

I Uppland ingår ofta ädellövträden som en del i lövrika blandskogar, där även gran, tall och så kallade triviallövträd som björk, sälg och asp finns tillsammans.

gammal-ek.jpg

Vårt arbete här

Vi arbetar med många olika metoder för att främja lövträd i Uppsala län.