Naturvård, lövskog & samarbete

Att planera ett landskap

Tack vare ett långsiktigt samarbete med stora och mindre markägare har vi gynnat den biologiska mångfalden i Länna. Här får gamla lövträd plats!

Att planera ett lövrikt landskap

Länna är ett av tre områden där Upplandsstiftelsen arbetar med ekologisk landskapsplanering. Det betyder att vi kontinuerligt, över ett större område och över lång tid, arbetar med att skydda och sköta särskilt värdefull natur åt markägaren.

Gamla ekar är en guldgruva

Ett av målen i Länna är att göra området mer lövrikt igen. Därför skyddar och vårdar vi de gamla, grova lövträden som finns här. Det unika med lövträd är att de gynnar en mängd arter – insekter, fladdermöss, lavar, fåglar, växter och mossor – och särskilt gamla ekar är en guldgruva för att gynna den biologiska mångfalden. De behöver dock fritt omkring sig för att växa och åldras och fortsätta vara värd åt hundratals arter.

Länna har goda förutsättningar

Länna har i grunden ett varierat skogs- och odlingslandskap som är småkuperat och sjörikt. Herrgårdarna i området har bidragit till att det finns värdefulla gamla lövträd, främst ek, som växer på platser som historiskt har betats.

Men över tid har ekarna fått ont om utrymme när stora arealer beteshagar har vuxit igen, allt eftersom jordbruk och betesdjur försvunnit och granplanteringar vuxit fram. Ibland står det hagmarksträd, som ek, kvar inne i granplanteringar som en dold skatt för den biologiska mångfalden. Ofta mår dessa träd dåligt av beskuggningen, och har kanske till och med dött.

Naturvinsterna är stora när vi går samman

Tillsammans med stora markägare, främst Holmen skog, och mindre, enskilda markägare har vi åstadkommit fina resultat i området som vi är stolta över. Fokus förändras över tid men det goda samarbetet som har pågått i 25 år fortsätter. Förutom arbetet med naturen vill vi också att fler ska upptäcka och lära sig om skogarna och därför har vi arbetat med skyltning och vandringsleder. Här är några av resultaten i Länna:

  • Restaurerat lövskogar.
  • Frihuggit flera tusen gamla ekar.  
  • Återskapat gamla igenväxande betesmarker.
  • Återskapat sänkta och dikade våtmarker och sumpskogar.
  • Ordnat stigar, eldstäder och informationsskyltar.