Hur vi arbetar

Radgivning_Frida_PE_.jpg
Rådgivning kring naturvård är en viktig del i Roslagshagars arbete. Foto: Pär Eriksson

Inventeringar

  • Kartläggning av biologiskt värdefulla ängs- och hagmarker som är dåligt hävdade eller helt övergivna.
  • Inventering av mindre kända arter i området, speciellt fjärilar.
  • Planering av restaureringsinsatser ur ett landskapsperspektiv. Viktiga kriterier vid planering är biologisk mångfald, kulturmiljövärden och tillgång på betesdjur.

Restaureringar

Projekt Roslagshagar vill stimulera markägare/brukare att restaurera igenväxande gamla ängs- och hagmarker, eller marker som är i dåligt skick. Projektet kan ge bidrag till stängselmaterial och till vissa röjningsinsatser. Fältbesök görs alltid tillsammans med markägare/brukare. Restaurerings-/skötselplaner upprättas vid behov. 

Rådgivning, kurser m.m.

Förmedling av betesmarker och betesdjur. Hjälpa med arrende- och betesavtal.
Rådgivning kring våtmarker, naturvård kombinerad med produktion.
Kurser i naturvård, kulturmiljövård, djuruppfödning eller enligt önskemål.

Övrigt

  • Påtryckning på politiker och tjänstemän för att förändra miljöstödsregler så att biologiska mångfalden gynnas på bästa sätt, och att djurhållning förenklas och blir mer lönsam.
  • Stimulera till maskin- och produktionssamarbete.

Mycket har åstadkommits

Sedan Roslagshagar startade 2001 har mycket åstadkommits och flera hundra mark- och djurägare har varit i kontakt med projektet. Genom stimulans från projektet har stora arealer  ängs- och hagmarker återställts och sköts numera genom bete eller slåtter. För att skapa en långsiktighet i skötseln av landskapet har projektet även stöttat tillkomsten av ett antal nya ladugårdar och utvecklingen av konceptet naturbeteskött. Omkring 5000 hektar igenväxande ängs-och hagmarker har inventerats vilket bland annat har resulterat i fynd av omkring 50 rödlistade arter. Särskilda insatser har gjorts för att bevara hotade arter knutna till ängar och hagar, som till exempel mnemosynefjärilen. Utöver det har flera studieresor, kurser och fältvandringar anordnats, flera naturstigar anlagts och en hel del informationmaterial publicerats.


Visa Roslagshagar arbetsområde på en större karta