Roslagshagar ger biologisk mångfald

Så kom betet tillbaka till Roslagen

”Roslagshagar” är berättelsen om korna som kom tillbaka. Tack vare dem har upplandskustens landskap gått från igenvuxet till betat, från slyigt till artrikt  och från ”var och en för sig” till samverkan.

När korna försvann

Förr användes så gott som alla marker till bete för boskap. Det gav öppna landskap med betade ytor. De betade markerna fick en hög biologisk mångfald med blommor, växter och insekter tack vare att korna tuggade i sig andra, snabbt växande och dominanta växter som annars helt tog över.

När korna försvann från hagarna blev många av arterna som är knutna till betesmarker hotade. Sedan mitten av 1900–talet har stora arealer betes- och slåttermarker övergivits i hela landet, skogsbete har upphört och åkermarker planterats med skog. I kust– och skärgårdsområden i Uppsala län har nedläggningstakten gått något långsammare.

Fyra steg för mer bete

I en satsning, ett slags paraplyprojekt, som går under namnet ”Roslagshagar” har vi arbetat för att vända utvecklingen, till mer bete. Satsningen startade 2001 för att genom samverkan vid Upplandskusten, restaurera och återuppta skötsel av ängar och hagar.

Idag betar djur på marker som tidigare höll på att växa igen. Det är en mycket positiv utveckling för bygden, naturen och djuren.

Ungefär så här har vi gått tillväga för att få mer betande djur: 

  • Det allra första steget har varit att hitta mark- och djurägare som är intresserade av att delta och sätta alla inblandade parter i kontakt med varandra. Om en markägare saknar djur har vi kunnat förmedla betesdjur.
  • Därefter har vi kartlagt och inventerat de tilltänkta ängs- och hagmarkerna.
  • Slutligen har vi planerat och genomfört de restaureringar som behövs både för att naturen ska stärkas och för att djuren ska få fina marker att beta.
  • Mark- och djurägare har fått hjälp, stöd och rådgivning längs vägen och i vissa fall har vi förmedlat stängselbidrag.

"Roslagshagar" ger samarbete, artrikedom och naturbeteskött

Sedan Roslagshagar startade 2001 har mycket åstadkommits och flera hundra mark- och djurägare har varit i kontakt med satsningen. Stora arealer  ängs- och hagmarker har återställts och sköts numera genom bete eller slåtter.

För att skapa en långsiktighet i skötseln av landskapet har Roslagshagar även stöttat tillkomsten av ett antal nya ladugårdar och utvecklingen av konceptet naturbeteskött.

Omkring 5000 hektar igenväxande ängs-och hagmarker har inventerats vilket bland annat har resulterat i fynd av omkring 50 rödlistade arter. Särskilda insatser har gjorts för att bevara hotade arter knutna till ängar och hagar, som till exempel mnemosynefjärilen.

Utöver det har flera studieresor, kurser och fältvandringar anordnats, flera naturstigar anlagts och en hel del informationsmaterial publicerats.

Så här sammanfattar vi vinsterna med ”Roslagshagar”:

  • Ger en långsiktig skötsel av naturbetesmarker.
  • Bevarar den biologiska mångfalden och ger en produktion av nischprodukter från ängs- och hagmarker, som naturbeteskött.
  • Ökar kunskapen om natur- och kulturvärden i jordbrukslandskapet.
  • Ökar tillgängligheten till ängs- och hagmarker i området.

Roslagshagar fortsätter

”Roslagshagar” bygger på samarbeten med mark- och djurägare i trakterna och med andra berörda organisationer, kommuner och myndigheter.

För att hela bygden ska leva

I kustens karga och småskaliga landskap måste lantbrukare vara påhittiga, engagerade, samarbeta och vara mångsysslare för att kunna försörja sig på heltid. Genom ”Roslagshagar” vill vi underlätta för lantbrukare och andra som är intresserade av att vårda landskapet och bygden. Den här satsningen är i allra högsta grad levande och fortsätter tillsammans med de mark- och djurägare som visar intresse!

Extra inkomster

Hagmarkerna är en resurs som kan generera extra inkomster till företaget, till exempel genom produktion av naturbeteskött, naturturism, rekreation och hälsovård, kulturaktiviteter och kunskapsutveckling. Ett välskött kulturlandskap gör dessutom att fler människor är intresserade av att bosätta sig i området.

Finansiering och samverkan

En förutsättningar har varit ett starkt stöd från Världsnaturfonden WWF och andra naturvårdsorganisationer samt samverkan med många parter, där mark- och djurägare är de viktigaste.

Är du mark- eller djurägare? Vill du ha fakta eller delta i ”Roslagshagar”?

Sök på Roslagshagar i Naturbiblioteket för skrifter, rapporter och skötselråd som tagits fram inom satsningen

Läs mer om satsningen och den stöttning som du som mark- eller djurägare kan få