Information för mark- och djurägare

Om Roslagshagar

Roslagshagar är en satsning på kulturlandskapet, bete och artrikedom i Uppsala län. Är du mark- eller djurägare och vill veta om du kan ta del av satsningen? Hör av dig till oss.

Vill du vara en del av Roslagshagar?

Vi stöttar upp för att fler ska kunna bedriva bete och arbetar därför bland annat med inventering, restaurering och rådgivning kopplat till kulturlandskap. Vi kan även förmedla vissa bidrag för exempelvis stängsling.

Inventering

Vi kan hjälpa till med att:

 • Kartlägga biologiskt värdefulla ängs- och hagmarker som är dåligt hävdade eller helt övergivna.
 • Inventera mindre kända arter i området, speciellt fjärilar.
 • Planera restaureringsinsatser ur ett landskapsperspektiv. Viktiga kriterier vid planering är biologisk mångfald, kulturmiljövärden och tillgång på betesdjur.

Restaurering

Roslagshagar vill stimulera markägare och jordbrukare till att restaurera igenväxande gamla ängs- och hagmarker eller marker som är i dåligt skick.

Vi kan stötta er genom att:

 • Ge bidrag till stängselmaterial och till vissa röjningsinsatser.
 • Göra fältbesök tillsammans med markägare och jordbrukare.
 • Göra restaurerings- eller skötselplaner.

Rådgivning, kurser och kunskap

Vi kan hjälpa till genom att:

 • Förmedla betesmarker och betesdjur.
 • Hjälpa till med arrende- och betesavtal.
 • Erbjuda rådgivning kring våtmarker och naturvård kombinerad med produktion.
 • Ge kurser i naturvård, kulturmiljövård, djuruppfödning eller enligt önskemål.

Övrigt

Vi arbetar dessutom med:

 • Påtryckning gentemot politiker och tjänstemän för att förändra miljöstödsregler så att biologiska mångfalden gynnas på bästa sätt, och att djurhållning förenklas och blir mer lönsam.
 • Att stimulera till maskin- och produktionssamarbeten.

Rådgivning och stängselmaterial

Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar? Vi kan komma på ett gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Det finns även möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden. Bidraget är på 20 kr/meter för elstängsel och 30 kr/meter för fårstängsel.

Stängselbidrag

För betesmarker på Gräsö kan Gräsöfonden ge bidrag till stängsling eller andra åtgärder som bidrar till att fler betesmarker sköts. Läs mer här.

Våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat närings-läckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Låna utrustning

Behöver du låna en djurtransportkärra, bergborr eller slåtterbalk? Vi har detta för utlåning. Läs mer här för kontaktuppgifter och placering.

Läs mer i våra publikationer

I Naturbiblioteket finns skrifter, rapporter och skötselråd som är producerade inom arbetet med “Roslagshagar”.

Kontakt

Maria Hoflin (betesfrågor)

eller

Thomas Loreth Remén (våtmarksfrågor)