Lära in ute

Ungdomar vandrar mot framtiden i Fyrisåvandringen

Ungdomarnas roll för framtiden

Hur får vi Uppsalas gymnasieungdomar att känna hopp för en hållbar utveckling och förstå sin roll i de stora framtidsfrågorna?

Ur dessa frågor föddes 2021 Fyrisåvandringen: en sex kilometer lång vandring med platsbaserat lärande längs vägen. Från Gunillaklockan vid slottet till Ultuna, utmed Fyrisån.

Från dåtid till framtid

Under vandringen får ungdomarna lära känna sin egen stad Uppsala och dess historia, vattenrening och ekologi. Syftet är att ge ungdomarna perspektiv i tid och rum med de utmaningar vi står inför och inte minst möjliga lösningar och handlingskraft. Vandringen utgår ifrån:

 • STAD: Varför ligger staden just här, vilka resurser är nödvändiga för dess utveckling och vilka kompetenser behövs för en hållbar utveckling av samhället?
 • EKOSYSTEM: Det livsviktiga dricksvattnet, det oundvikliga avloppsvatten och biologin omkring oss.
 • DEN MODERNA MÄNNISKAN: vår konsumtion och matproduktion.
 • EN HÅLLBAR VÄRLD: Uppsala är en del av världen - vem bidrar med vad?

Staden, resurserna, kompetenserna

Fyrisåvandringen börjar med berättelsen om Uppsala stads historia.

Vi resonerar bland annat kring:

 • Vilka platser har fått betydelse för stadens utveckling?
 • Vilka resurser gjorde och gör att Uppsala stad bildades just där den ligger idag?
 • Vilka förmågor behövs för att en hållbar utveckling ska vara möjlig både lokalt och globalt?
 • Hur kan du som är ung idag bidra?

Ekosystem

Ekosystem och biologisk mångfald är några av alla de begrepp som används flitigt idag och kan vara svåra att förstå. Under Fyrisåvandringen ger vi konkreta exempel både på detaljer – en fisk, en fågel – och på helheter – en våtmark, ett dricksvattensystem.

Frågor vi ställer oss:

 • Vilken betydelse har en våtmark som Övre föret för Uppsala stad?
 • Vilka organismer finns över och under ytan?
 • Hur hänger olika organismer och ekosystemtjänster ihop ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv?

Den moderna människan

Något av det viktigaste är att våra unga känner hopp om framtiden. Därför återkommer vi under vandringen till frågor om sådant som rör alla, nämligen konsumtion och matproduktion och varje människans möjlighet att påverka världen i en hållbar riktning.

En hållbar värld

Hur hänger det vi gör, här i Uppsala, ihop med de globala målen? Som avslutning på dagen får eleverna diskutera på vilket sätt de globala målen har berörts och vilka frågor de skulle vilja engagera sig mer i. Sist men inte minst bakar vi bröd tillsammans över öppen eld på åsens rygg och kopplar av en stund innan vi promenerar mot bussen.

Tillsammans för Fyrisåvandringen

Fyrisåvandringen genomförs årligen tack vare våra samarbetspartners KUPP (nätverk för lärare som arbetar med lärande för hållbar utveckling), Upplandsmuseet, Uppsala vatten, Biotopia och SLU.

Här kan du läsa mer om Fyrisåvandringen och anmäla en klass till vandringen.