Mälarlandskapet

Overgran_utsikt_c6_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

I Mälardalen formade slåtter och bete tidigt det gamla jordbrukslandskapet. Bra tillgång på slåttermarker gav hö till många kor som i sin tur gav kött, mjölk och gödsel till åkrarna. Dessa marker är hemvist för 100-tals sällsynta växter, fåglar, svampar och insekter som behöver betande marker för sin överlevnad. Idag har dock många av biologiskt värdefulla marker växt igen och behöver restaureras för att den biologiska mångfalden ska bevaras.

Arbetet med att bevara och utveckla ängs- och hagmarker i Mälarlandskapet bedrivs i samverkan med markägare och/eller berörda organisationer. Ersättning för stängselmaterial erbjuds till enskilda markägare för upprustning av värdefulla naturbetesmarker samt för skötsel av våtmarker.

Vårt arbete med Mälarlandskapet omfattar kulturlandskapet i Enköping kommun, Håbo kommun och Uppsala kommuns mälarnära områden.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivnings-besök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt

Maria Hoflin eller Tomas Remén Loreth

Rapport om naturbetesmarker

Världsnaturfonden WWF har under 25 år varit en mycket aktiv part för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Sverige och i länderna runt Östersjön. Projekt Mälarhagar är en del av detta arbete. Läs mer om projekten och dess resultat i rapporten

WWFs naturbetesprojekt - Långsiktiga effekter efter 25 års arbete (6,9Mb)

Avslutade projekt i Mälarlandskapet