Sjöar och vattendrag

Stora_Ullfjarden_1595635x6613370_SSO_20070620a4_GA_.jpg
Stora Ullfjärden. Foto: Gillis Aronsson

Många delprojekt

Arbetet med sjöar och vattendrag har fått ett ordentligt uppsving i landet under inledningen av 2000-talet. Under 2023 jobbar vi med flera olika delprojekt:

  • Insatser för att gynna Upplands landskapsfisk asp som är rödlistad. Under perioden 2014-2023 har vi märkt mer än 750 aspar i Fyrisån, Funboån, Örsundaån och Sävaån. Läs om resultaten i rapporterna (se länk till vänster). Märkningarna gör att vi lär oss mer om hur aspen tar nya lekplatser i besittning samt om de återvänder till samma lekplats år efter år. Arbetet har finansierats av Länsstyrelsen i Uppsala län samt Uppsala kommun. Märkningsförsöken fortsätter våren 2023.
  • Provfiske i Fyrisån nedanför Ulva kvarn samt i centrala Uppsala. Färska rapporter från provfisken 2009-2022 finns att ladda ner (se länk till vänster).
  • Provfiske efter harr i naturreservatet Bredforsen i Dalälven. Biotopvårdsåtgärder och andra insatser som kan gynna harrbeståndet genomfördes under 2011 och 2013. Färska rapporter från provfisken 2009-2022 finns att ladda ner (se länk till vänster).
  • Arbetet med att förbättra lek- och vandringsmöjligheterna för fisk i kustnära våtmarker och vattendrag beskriv under sidan Kustvatten.

Bakgrund till Upplandsstiftelsens arbete med sjöar och vattendrag

I maj 1982 publicerade Upplandsstiftelsen skriften "Vatten i Uppsala län 1982". I rapporten har författarna samlat fakta om det mesta som berör länets sjöar och vattendrag. Huvuddelen av skriften består av sammanställningar av då befintliga, ofta sporadiskt förekommande, data om länets sjöar. Där finns emellertid också förslag till åtgärder för att förbättra situationen, åtgärder som till stor del genomfördes under perioden 1982-1993.

Vattenvårdsgruppen – en rådgivande expertgrupp

Upplandsstiftelsens vattenvårdsarbete har hela tiden följts av en rådgivande expertgrupp med sakkunniga som är verksamma vid bl.a. Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Uppsala län och länets kommuner. Gruppens råd och rekommendationer har varit ytterst betydelsefulla för stiftelsens och länets vattenvårdsarbete.

Vattenbibeln

I takt med att stiftelsen genomfört ett antal omfattande inventeringar och utredningar ansåg vattenvårdsgruppen i början av 1990-talet att det var dags att revidera "Vatten i Uppsala län 1982". Resultatet blev "Vatten i Uppsala län 1997", en väsentligt utvidgad och omarbetad version. Här finns data från ett flertal undersökningar, exempelvis sjötrösklarnas läge och tillstånd, sjöarnas syrgashalter, djupförhållanden och fiskbestånd. I rapporten finns en katalog med åtgärdsförslag, där en del kommer att genomföras av Upplandsstiftelsen medan andra sannolikt kommer att hanteras av andra organisationer.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Johan Persson och Tomas Remén Loreth

Ska du fiska på Ekoln?

I så fall kan du läsa pdf-dokumenten nedan där du hittar en broschyr och en informationsskylt om gösfiske på Ekoln. Här finns även TDA-broschyren (Trolling, Dragrodd, Angling) som tagits fram av Stockholms Idrottsförvaltning. Du behöver nämligen ett TDA-kort för att trollingfiska på Ekoln!

Observera att TDA-kortet numera endast finns att köpa på nätet. 

Köp TDA-kortet

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt

Tomas Loreth Remén

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter som berör arbetet i sjöar och vattendrag.