Kustvatten

ImmarvikenRossholm3_KV.JPG
Rossholm. Foto: Karolina Vessby

Skärgårdsfrågorna är i fokus som aldrig förr. De senaste hundra åren har Östersjön genomgått en kraftig försämring vilket märks tydligt i de känsliga kustmiljöerna. Dagens larmrapporter handlar om klimatförändringar, algblomningar, miljögifter och rekryteringsproblem hos fisk.

Både nationellt och internationellt pågår arbete med att förbättra situationen i Östersjön. På Upplandsstiftelsen har vi sedan mitten på 1990-talet arbetat med att uppfylla miljömålen för Östersjöns kustområden. Resultaten från flera av våra delprojekt ute vid kusten kan du läsa om längst ner på denna sida. Under 2023 arbetar vi med följande projekt:

  • Förstärka fiskrekryteringen vid kusten. Genom inventeringar av värdefulla lek- och uppväxtområden för fisk skapar vi underlag för en bra förvaltning av kustfisken. Ambitionen är att freda de viktigaste områdena och göra biotopvårdande åtgärder.
  • Åtgärder i våtmarker och kustnära vattendrag. Syftet med dessa konkreta åtgärder i sötvatten är att gynna kustfiskbestånden av främst abborre och gädda. Samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län, Tierps och Östhammars kommuner och Skärgårdsstiftelsen. De objekt vi nyligen restaurerat och jobbar med just nu är Träsket på östra Tvärnö, Gölarna nära Fagerviken, Lortfjärden vid Öregrund, Nybygget vid Öster-Mörtarö på Gräsö, Fiskarfjärden i Kallriga naturreservat, Ledskär samt Hargsån vid Hargs bruk. Finansieringen kommer främst från Världsnaturfonden WWF, Jordbruksverkets restaureringsstöd, LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (lokala naturvårdsprojekt). 
  • Databas för kustdata. I samarbete med kustkommunerna Tierp och Östhammar bygger vi upp en Internetbaserad databas innehållande stiftelsens samlade inventeringsdata. Detta sker inom ramen för ett kommunalt planeringsprojekt kallat KOMPIS som finansieras via Länsstyrelsen.

Landskap under vattenytan?

Den allmänna kunskapen om miljöerna under vattenytan är betydligt sämre än kunskapen om naturen på land som studerats under lång tid. Har du tänkt på att det finns ett varierande landskap även under vattenytan? Här finns hårda bottnar av klippor och sten och mjuka bottnar av lera och dy. Läs mer här.

Skyddade grunda havsvikar

I skärgårdsområden längs kusten finns naturligt grunda och skyddade vikar. Sedimentation av växtmaterial och de landhöjningsprocesser som pågår efter inlandsisens avsmältning gör att vikarna sakta grundas upp. Vikar med en undervattenströskel i mynningen genomgår flera successionsstadier från att vara en öppen vik med bred mynning till att bli en avsnörd sjö. De olika stadierna kallas förstadium till flada, flada, gloflada och glo. Läs mer här.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Johan Persson och Tomas Loreth Remén

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt

Tomas Loreth Remén

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter som berör kustvattenarbetet.