Gräsöns kulturlandskap

Den gräsrika ön

Foto Anett Wass

Landskapet på Gräsön är småbrutet med skogsklädda hällar och höjder med odlingsbara sänkor där mellan. Det är detta som har varit grundförutsättningarna för jordbrukarna på ön. Landskapet på Gräsön har i århundraden formats av skärgårdsbefolkningens förmåga att ta tillvara små tegar och ängar. Namnet Gräsö skvallrar om att ön har räknats som en gräsrik ö där ängs- och hagmarker har varit en rik fodertillgång.

Jordbruket har trots sin småskalighet varit ett viktigt komplement till fiske, jakt och småskaligt skogsbruk. Ända fram till 1960-talet bedrev befolkningen på ön i stor utsträckning självhushåll, där allt från marken, skogen och havet togs tillvara.

Ett levande kulturlandskap

Trots att jordbruk och fiske inte längre tillhör huvudnäringarna på ön finns fortfarande det småbrutna kulturlandkapet kvar med gamla byar och små fiskehamnar längs kusterna. Hamlade träd är ett framträdande inslag och en del av de många ängsladorna vid utängarna används fortfarande.

Idag finns det fortfarande ett antal aktiva jordbrukare på ön och därtill en mängd naturintresserade som sköter betydande arealer kulturmarker.

Rik flora och fauna

Markerna på Gräsön har hög kalkhalt vilket i kombination med Gräsöns geografiska läge och böndernas skötsel av landskapet har gett goda förutsättningar för många växter och djur. Floran är på många ställen en fröjd för ögat under vår och sommar när arter som Adam och Eva, brudbröd och jungfrulin blommar. Den rika floran bidrar även till att många fjärilsarter trivs.