Biologisk mångfald vid nedre Dalälven

Bredforsen_svamskog_1995.jpg
Svämskog. Foto: Pär Eriksson

Sammanfattning
Redan 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Under 2012 fortsatte samarbetet i och med starten av projektet ”Biologisk mångfald vid nedre Dalälven år 2012 – 2015”, som nu har förlängts till och med 2016.

Arbetet syftar till att öppna upp och förhindra att älvängar och svämskogar växer igen, återskapa naturligt lövrika skogsmiljöer med asp och gamla ekar samt förbättra situationen för fisk och andra vattenlevande organismer som lever i strömmande vatten.

Arbetet finansieras av Fortum Nordiska miljöfond  inom ramen för Upplandsstiftelsen miljövårdsarbete i nedre Dalälven och sker i ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen.

Projektperiod
2012–2016

Finansiering
Fortums Nordiska miljöfond

Parter
Upplandsstiftelsen och Fortum

Del av län det berör
Älvkarleby kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Läs mer

Läs mer om projektet här

fortum.jpg


Huvudlogotyp.jpg