Biologisk mångfald vid kusten

Gölgroda och fisk är särbos vid kusten

Två separata våtmarker gör att fisk och groda kan leva sida vid sida – men inte tillsammans.

Bäcken leder fisken rätt

Strax söder om Ängskär ligger Handviken, en stor, relativt grund och trösklad havsvik. Även om viken utgör en bra lek- och uppväxtmiljö för fiskar som gädda och abborre väljer många av dessa fiskar att vandra upp i den lilla bäck som mynnar i viken.

Bäcken kommer från omkringliggande skogsmarker och cirka 400 meter från mynningen finns en 5 hektar stor våtmark, Båthusfjärd, som bäcken passerar igenom innan den når kusten.

Det är till Båthusfjärd fiskarna vill.

Konkurrens om våtmarken

Grunda våtmarker med anslutning till havet utgör viktiga lekmiljöer för de flesta av kustens fiskar. Och Båthusfjärd är just en sådan.

Hit har fisken vandrat upp i alla tider. I det varma vattnet kan de leka tidigare jämfört med det kalla vattnet vid kusten. Men det finns även andra arter som gillar grunda och varma våtmarker – som den hotade gölgrodan.

Även om gäddan gillar grodan så är inte känslorna besvarade. r det finns fisk återfinns sällan gölgroda, i alla fall inte någon längre tid eftersom den snart blir uppäten.

Grävt särskild våtmark till gölgrodan

För att lösa problemet satsade vi på en särbolösning. För att gynna även gölgroda grävdes en mindre våtmark ur i anslutning till Båthusfjärd, men på en plats dit fisken inte når. Den här våtmarken fanns sedan tidigare men var till stor del igenväxt som en följd av dikning.

Området som Båthusfjärd ligger i är en viktig spridningskorridor för gölgrodan och förhoppningen är att grodor från närliggande vatten kan hitta hit. 

Små amfibiemaskiner grävde och klippte

Båthusfjärd restaurerades under 2022–2023. Vass och alsly klipptes bort och vattenytan höjdes till en mer ursprunglig nivå för att skapa bättre förutsättningar för fiskens lek och samtidigt förhindra att våtmarken skulle växa igen helt.   

För att kunna arbeta i och omkring vatten behövs ofta specialbyggda maskiner. För det här arbetet tog vi in amfibiegående relativt små maskiner som kan komma åt och komma fram där en vanlig grävmaskin inte kan. De kunde både gräva och klippa vass.  

Det goda samarbetet och de positiva markägarna

Arbetet har skett i samarbete med markägarna Bergvik Skog Öst AB, BillerudKorsnäs och Rundskärs tomtägarförening. Utan positiva markägare kan inte sådana här insatser göras. Finansiering har bland annat skett via Länsstyrelsens våtmarksmedel.