Kustnära skräntärnevatten

skrantarna_UL.jpg
Skräntärnan är världens största tärna

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett nätverk av vatten-/våtmarksområden som stärker den biologiska mångfalden och som gynnar både skräntärna och andra skärgårdsarter knutna till dessa miljöer. I tidigare projekt har områden längs upplandskusten i Tierps kommun pekats ut som möjliga områden för Skräntärna att födosöka i. Inom dessa områden undersöker vi vart det är praktiskt möjligt att anlägga/restaurera våtmarksområden. Detta sker genom att utreda markägarförhållanden, etablera kontakt berörda markägare, genomföra projektering och ta fram kostnader för åtgärder. Målet är att anlägga/restaurera minst en våtmark vars huvudsyfte är att öka fiskproduktion, antalet insekter och fåglar. Dessutom stärks landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden genom att våtmarker återskapas.

Projektperiod:

2018-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen och Tierps kommun

Parter:

Upplandsstiftelsen, markägare samt Tierps kommun

Del av län det berör:

Tierp

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

LONA_logo.JPG