Hur vi arbetar

Landskapsprojekt Länna - Hur vi arbetar - ctl00_cph1_mainimg
Många ekar hotas idag av utskuggning och akuta åtgärder krävs. Foto: Pär Eriksson.

För att nå resultat krävs samverkan mellan många aktörer som verkar i landskapet. Vi försöker identifiera vilka hänsyn och anpassningar till naturen som är viktigast just i denna trakt. Den generella naturhänsynen inom markanvändningen kombineras med åtgärder i särskilt värdefulla naturmiljöer som måste skyddas mot exploatering eller skötas med olika metoder som bevarar eller förstärker naturvärdena. Alla insatser ska ses i ett sammanhang, det vill säga själva landskapet och de arter som lever där. Efterhand är det viktigt att utvärdera effekterna av våra åtgärder. På så sätt kan vi lära oss och förbättra våra metoder samt följa utvecklingen av biologisk mångfald i stort.

Projektet startade år 1998 och omfattar landskapet mellan Funbo och Almunge samt delar av Rasbo och Husby-långhundra socken. Projektet syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i landskapet kring Funbo-Länna-Almunge – en trakt med stora naturvärden och rikt växt- ooch djurliv. Här finns arter och miljöer som saknas eller är sällsynta i övriga landet och deras utvecklingen i denna del av Uppland är av nationell betydelse.

Samverkanspartners

Vi arbetar med enskilda markägare, Holmens skog AB, Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Uppsala universitet, Friluftsfrämjandet, Naturvårdsverket, Upplands Ornitologiska Förening.

Viktiga naturvårdsfrågor

Här är några viktiga naturvårdsfrågor som bildar utgångspunkt för vårt arbete i Länna-trakten:

  • Lännatrakten är ett utpräglat mosaiklandskap och naturhänsynen riskerar att hamna mellan stolarna då skogliga naturvärden återfinns eller är beroende av det omgivande kulturlandskapet eller omvänt värden förknippade med det hävdade landskapet ligger idag på skogsmark.
  • I Lännatrakten finns kanske Upplands största förekomst av gamla ädellövträd. Dessa förekommer såväl i löv-blandskogsbestånd som barrskogar, gruppvis eller som solitärer.
  • Många, fr a eken, hotas idag av utskuggning och akuta åtgärder krävs för ett stort antal träd inom de närmaste åren. Även om man idag vanligen frihugger sådana träd är åtgärderna ofta i konflikt med normalt skogsbruk. Tidsfaktorn är också kritisk d v s skogsbruket hinner inte med alla åtgärder även om viljan finns.
  • Även linden förekommer ovanligt rikligt i området. Våra inventeringar har visat att flera sällsynta skalbaggar och svampar som lever på lind finns i Länna-trakten.
  • Aspen har tillsammans med ädellövträden ett särskilt värde i detta landskap. Aspen har tillsammans med ädellövträden ett särskilt värde i detta landskap. En stor potential finns här i form av unga lövskogar om de får utvecklas, något som står i konflikt med skogsvårdslagen och allmän uppfattning om skogsvård.

 

Rikt eklandskap

Landskapet kring Länna hyser ovanligt mycket ek. Idag är över 2 000 grova lövträd i Lännatrakten registrerade. För att bevara de gamla ekarna har vi initierat ett särskilt delprojekt vi kallar för "Länna eklandskap".

Uppsala kommun och Länsstyreslen har bidragit till detta och stora insatser har gjorts för att frihugga gamla ekar och om möjligt återinföra betesdrift i gamla ekhagar.